Categories: 
      Date: lut 26, 2015
     Title: Komisja Europejska zaprasza ekspert??w z Polski
Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE zach─?ca do rejestracji w bazie ekspert??w, kt??rzy b─?d─? wspiera─? Komisj─? Europejsk─? w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji program??w UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisj─? lub jej agencje wykonawcze, b─?d─? m.in. ocenia─? sk??adane wnioski oraz realizacj─? projekt??w finansowanych z unijnych ??rodk??w.

 

Oferta skierowana jest do os??b, kt??re maj─? wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i do??wiadczenie oraz dobrze pos??uguj─? si─? j─?zykiem angielskim. Potrzebni s─? naukowcy, przedsi─?biorcy, specjali??ci od innowacji jak r??wnie?? fachowcy reprezentuj─?cy inne sektory. Zg??asza─? mog─? si─? osoby z ca??ego ??wiata, jednak??e Komisja Europejska zak??ada, ??e wi─?kszo??─? ekspert??w b─?dzie pochodzi─? z pa??stw cz??onkowskich UE.

Praca eksperta to unikatowe do??wiadczenie i mo??liwo??─? nawi─?zania bardzo cennych kontakt??w zawodowych, a tak??e kszta??towania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To r??wnie?? znakomita okazja pog??─?bienia wiedzy, jak najlepiej przygotowa─? doskona??y wniosek projektowy i osi─?gn─?─? sukces.

Rejestracji dokonuje si─? poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Wa??ne jest, by rejestruj─?c si─? w bazie ekspert??w poda─? jak najwi─?cej informacji o swoich kwalifikacjach i do??wiadczeniu.

Kontakt w KPK: p. Anna Wi??niewska
Tel .: +48-22-828-74-83 w. 152, +48-664-032-124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl