Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

XX edycja konkursu Polski Produkt Przysz??o??ci


 

Wiele produkt??w opracowanych na bazie prac konkursowych odnios??o sukces rynkowy zar??wno w kraju, jak i za granic?. W??r??d laureat??w s? perspektywiczne sp????ki notowane na gie??dowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych b?d?cych laureatami konkursu mo??e poszczyci? si? najwy??sz? kategori? naukow? A+.

Uczestnikami konkursu mog? by? jednostki naukowe, przedsi?biorcy i konsorcja sk??adaj?ce si? z jednostki naukowej i przedsi?biorcy, prowadz?ce dzia??alno??? na terenie Polski.

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej
?? produkt przysz??o??ci przedsi?biorcy
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej i przedsi?biorcy

Do konkursu mog? zosta? zg??oszone produkty:
?? doprowadzone co najmniej do etapu prac wdro??eniowych (produkt niewdro??ony)
?? wdro??one do produkcji maksymalnie 24 miesi?ce przed dniem z??o??enia wniosku konkursowego (produkt wdro??ony)


Uczestnikowi konkursu powinny przys??ugiwa? autorskie prawa maj?tkowe, patentowe lub inne prawa w??asno??ci intelektualnej w zakresie uprawniaj?cym uczestnika do zg??oszenia produktu. Udzia?? w konkursie jest bezp??atny.


Konkurs przeprowadzony zostanie w dw??ch etapach:
?? Etap I - zg??aszanie wniosk??w konkursowych do 6 pa??dziernika 2017 r.
?? Etap II - zg??aszanie wniosk??w o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia og??oszenia listy laureat??w konkursu.


Wi?cej informacji: http://www.parp.gov.pl/konkursppp