Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

XX edycja konkursu Polski Produkt Przysz??o??ci


 

Wiele produkt??w opracowanych na bazie prac konkursowych odnios??o sukces rynkowy zar??wno w kraju, jak i za granic?. W??r??d laureat??w s? perspektywiczne sp????ki notowane na gie??dowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych b?d?cych laureatami konkursu mo??e poszczyci? si? najwy??sz? kategori? naukow? A+.

Uczestnikami konkursu mog? by? jednostki naukowe, przedsi?biorcy i konsorcja sk??adaj?ce si? z jednostki naukowej i przedsi?biorcy, prowadz?ce dzia??alno??? na terenie Polski.

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej
?? produkt przysz??o??ci przedsi?biorcy
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej i przedsi?biorcy

Do konkursu mog? zosta? zg??oszone produkty:
?? doprowadzone co najmniej do etapu prac wdro??eniowych (produkt niewdro??ony)
?? wdro??one do produkcji maksymalnie 24 miesi?ce przed dniem z??o??enia wniosku konkursowego (produkt wdro??ony)


Uczestnikowi konkursu powinny przys??ugiwa? autorskie prawa maj?tkowe, patentowe lub inne prawa w??asno??ci intelektualnej w zakresie uprawniaj?cym uczestnika do zg??oszenia produktu. Udzia?? w konkursie jest bezp??atny.


Konkurs przeprowadzony zostanie w dw??ch etapach:
?? Etap I - zg??aszanie wniosk??w konkursowych do 6 pa??dziernika 2017 r.
?? Etap II - zg??aszanie wniosk??w o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia og??oszenia listy laureat??w konkursu.


Wi?cej informacji: http://www.parp.gov.pl/konkursppp