Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

XX edycja konkursu Polski Produkt Przysz??o??ci


 

Wiele produkt??w opracowanych na bazie prac konkursowych odnios??o sukces rynkowy zar??wno w kraju, jak i za granic?. W??r??d laureat??w s? perspektywiczne sp????ki notowane na gie??dowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych b?d?cych laureatami konkursu mo??e poszczyci? si? najwy??sz? kategori? naukow? A+.

Uczestnikami konkursu mog? by? jednostki naukowe, przedsi?biorcy i konsorcja sk??adaj?ce si? z jednostki naukowej i przedsi?biorcy, prowadz?ce dzia??alno??? na terenie Polski.

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej
?? produkt przysz??o??ci przedsi?biorcy
?? produkt przysz??o??ci jednostki naukowej i przedsi?biorcy

Do konkursu mog? zosta? zg??oszone produkty:
?? doprowadzone co najmniej do etapu prac wdro??eniowych (produkt niewdro??ony)
?? wdro??one do produkcji maksymalnie 24 miesi?ce przed dniem z??o??enia wniosku konkursowego (produkt wdro??ony)


Uczestnikowi konkursu powinny przys??ugiwa? autorskie prawa maj?tkowe, patentowe lub inne prawa w??asno??ci intelektualnej w zakresie uprawniaj?cym uczestnika do zg??oszenia produktu. Udzia?? w konkursie jest bezp??atny.


Konkurs przeprowadzony zostanie w dw??ch etapach:
?? Etap I - zg??aszanie wniosk??w konkursowych do 6 pa??dziernika 2017 r.
?? Etap II - zg??aszanie wniosk??w o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia og??oszenia listy laureat??w konkursu.


Wi?cej informacji: http://www.parp.gov.pl/konkursppp