Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

INNOWATOR MAZOWSZA IX


Zapraszamy do udzia??u w IX edycji konkursu Innowator Mazowsza, kt??rego ide? jest promowanie kultury kreatywno??ci i ducha przedsi?biorczo??ci. Konkurs skierowany jest do dw??ch grup: mazowieckich przedsi?biorc??w oferuj?cych najbardziej innowacyjne produkty lub us??ugi, stosuj?cych nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest tak??e do m??odych, tw??rczo my??l?cych, kreatywnych naukowc??w, kt??rych prace doktorskie zawieraj? innowacyjne rozwi?zania nadaj?ce si? do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody mo??na ubiega? si? w dw??ch kategoriach: M??oda Innowacyjna Firma i Innowacyjny M??ody Naukowiec.

Zg??aszaj?cy si? do konkursu przedsi?biorcy musz? prowadzi? na Mazowszu firm? z sektora ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw istniej?c? nie d??u??ej ni?? 10 lat. W ocenie brane s? pod uwag? nowe produkty lub us??ugi, nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co wa??ne - stosowane nie d??u??ej ni?? 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni b?d? m??odzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zako??czonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ci?gu ostatnich 3 lat, kt??rych prace zawieraj? innowacyjne, a jednocze??nie praktyczne rozwi?zania.

Termin sk??adania wniosk??w up??ywa 25.09.2017 r.
Wi?cej informacji nt. konkursu oraz niezb?dne dokumenty mo??na znale??? na stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html