Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

INNOWATOR MAZOWSZA IX


Zapraszamy do udzia??u w IX edycji konkursu Innowator Mazowsza, kt??rego ide? jest promowanie kultury kreatywno??ci i ducha przedsi?biorczo??ci. Konkurs skierowany jest do dw??ch grup: mazowieckich przedsi?biorc??w oferuj?cych najbardziej innowacyjne produkty lub us??ugi, stosuj?cych nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest tak??e do m??odych, tw??rczo my??l?cych, kreatywnych naukowc??w, kt??rych prace doktorskie zawieraj? innowacyjne rozwi?zania nadaj?ce si? do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody mo??na ubiega? si? w dw??ch kategoriach: M??oda Innowacyjna Firma i Innowacyjny M??ody Naukowiec.

Zg??aszaj?cy si? do konkursu przedsi?biorcy musz? prowadzi? na Mazowszu firm? z sektora ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw istniej?c? nie d??u??ej ni?? 10 lat. W ocenie brane s? pod uwag? nowe produkty lub us??ugi, nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co wa??ne - stosowane nie d??u??ej ni?? 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni b?d? m??odzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zako??czonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ci?gu ostatnich 3 lat, kt??rych prace zawieraj? innowacyjne, a jednocze??nie praktyczne rozwi?zania.

Termin sk??adania wniosk??w up??ywa 25.09.2017 r.
Wi?cej informacji nt. konkursu oraz niezb?dne dokumenty mo??na znale??? na stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html