Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna i polskie stoisko na targach Gamescom w Kolonii (Niemcy)


Enterprise Europe Network zaprasza przedstawicieli firm z bran??y gamingowej do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej i polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas kolejnej edycji najwi?kszych w Europie targ??w gier komputerowych Gamescom (Kolonia, 22-24 sierpnia 2017).

 

Gamescom to jedne z najwi?kszych na ??wiecie i najwi?ksze w Europie targi gier komputerowych, odbywaj?ce si? od 2009 r. w Kolonii. Poprzedni? edycj? targ??w odwiedzi??o 345 tysi?cy go??ci, a swoj? ofert? zaprezentowa??o tam prawie 900 wystawc??w. Strona targ??w: www.gamescom-cologne.com

Gie??da kooperacyjna, organizowana przez o??rodki sieci Enterprise Europe Network, przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y gier komputerowych i mobilnych.Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny, ale konieczne jest posiadanie biletu wst?pu na targi Gamescom. Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu, zakwaterowania i bilet??w wej??ciowych na targi we w??asnym zakresie.

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej bran??y ICT, w szczeg??lno??ci sektora gamingowego, w??r??d zagranicznych odbiorc??w. Oferta stoiska skierowana jest do firm, kt??re w targach Gamescom bior? udzia?? jako zwiedzaj?cy lub wystawcy, jak r??wnie?? do tych, kt??re nie wybieraj? si? na targi osobi??cie, ale by??yby zainteresowane promocj? swojej oferty w trakcie tego wydarzenia. Do 11 sierpnia firmy mog? przesy??a? materia??y promocyjne.

Rejestracja uczestnik??w Gie??dy Kooperacyjnej trwa do 15 sierpnia 2017 r.
Wyb??r partner??w do spotka?? trwa do 17 sierpnia 2017 r.
Kilka dni przed gie??d? ka??dy uczestnik otrzyma szczeg????ow? agend? spotka??.
W dniach 22-24 sierpnia 2017 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych, indywidualnych spotka??.

Szczeg????y gie??dy, w tym rejestracja, dost?pne s? na stronie https://gamesmatchgamescom2017.b2match.io/

Wi?cej informacji o udziale w gie??dzie: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-targach-gamescom.html

Wi?cej informacji o udziale w stoisku: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/245747,polskie-stoisko-na-targach-gamescom-22-24-sierpnia-2017-r-kolonia-niemcy-.html