Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna i polskie stoisko na targach Gamescom w Kolonii (Niemcy)


Enterprise Europe Network zaprasza przedstawicieli firm z bran??y gamingowej do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej i polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas kolejnej edycji najwi?kszych w Europie targ??w gier komputerowych Gamescom (Kolonia, 22-24 sierpnia 2017).

 

Gamescom to jedne z najwi?kszych na ??wiecie i najwi?ksze w Europie targi gier komputerowych, odbywaj?ce si? od 2009 r. w Kolonii. Poprzedni? edycj? targ??w odwiedzi??o 345 tysi?cy go??ci, a swoj? ofert? zaprezentowa??o tam prawie 900 wystawc??w. Strona targ??w: www.gamescom-cologne.com

Gie??da kooperacyjna, organizowana przez o??rodki sieci Enterprise Europe Network, przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y gier komputerowych i mobilnych.Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny, ale konieczne jest posiadanie biletu wst?pu na targi Gamescom. Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu, zakwaterowania i bilet??w wej??ciowych na targi we w??asnym zakresie.

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej bran??y ICT, w szczeg??lno??ci sektora gamingowego, w??r??d zagranicznych odbiorc??w. Oferta stoiska skierowana jest do firm, kt??re w targach Gamescom bior? udzia?? jako zwiedzaj?cy lub wystawcy, jak r??wnie?? do tych, kt??re nie wybieraj? si? na targi osobi??cie, ale by??yby zainteresowane promocj? swojej oferty w trakcie tego wydarzenia. Do 11 sierpnia firmy mog? przesy??a? materia??y promocyjne.

Rejestracja uczestnik??w Gie??dy Kooperacyjnej trwa do 15 sierpnia 2017 r.
Wyb??r partner??w do spotka?? trwa do 17 sierpnia 2017 r.
Kilka dni przed gie??d? ka??dy uczestnik otrzyma szczeg????ow? agend? spotka??.
W dniach 22-24 sierpnia 2017 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych, indywidualnych spotka??.

Szczeg????y gie??dy, w tym rejestracja, dost?pne s? na stronie https://gamesmatchgamescom2017.b2match.io/

Wi?cej informacji o udziale w gie??dzie: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-targach-gamescom.html

Wi?cej informacji o udziale w stoisku: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/245747,polskie-stoisko-na-targach-gamescom-22-24-sierpnia-2017-r-kolonia-niemcy-.html