Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania biznesowe (B2B) z chi??skimi firmami


O??rodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP) zaprasza do udzia??u w spotkaniach biznesowych z firmami chi??skimi z prowincji Hubei, kt??re odb?d? si? w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017. Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny.

Wydarzenie ?Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017" zorganizowane zostanie w zwi?zku z wizyt? delegacji firm z prowincji Hubei. Firmy chi??skie bior?ce udzia?? w wydarzeniu reprezentowa? b?d? nast?puj?ce sektory:

  • rolno-spo??ywczy
  • budowlany
  • chemiczny
  • energetyczny
  • ochrony ??rodowiska
  • ICT
  • maszynowy

Spotkania B2B poprzedzone zostan? cz???ci? oficjaln? (prezentacje i przem??wienia zaproszonych go??ci).


W celu wzi?cia udzia??u w wydarzeniu oraz um??wienia spotka?? biznesowych nale??y dokona? elektronicznej rejestracji za po??rednictwem strony internetowej wydarzenia (zak??adka ?Register"): https://www.b2match.eu/hubei-china-trade-investment-seminar-2017

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-biznesowe-b2b-z-chinskimi-firmami-z-prowincji-hubei-28-czerwca-2017-r-warszawa.html