Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania biznesowe (B2B) z chi??skimi firmami


O??rodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP) zaprasza do udzia??u w spotkaniach biznesowych z firmami chi??skimi z prowincji Hubei, kt??re odb?d? si? w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017. Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny.

Wydarzenie ?Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017" zorganizowane zostanie w zwi?zku z wizyt? delegacji firm z prowincji Hubei. Firmy chi??skie bior?ce udzia?? w wydarzeniu reprezentowa? b?d? nast?puj?ce sektory:

  • rolno-spo??ywczy
  • budowlany
  • chemiczny
  • energetyczny
  • ochrony ??rodowiska
  • ICT
  • maszynowy

Spotkania B2B poprzedzone zostan? cz???ci? oficjaln? (prezentacje i przem??wienia zaproszonych go??ci).


W celu wzi?cia udzia??u w wydarzeniu oraz um??wienia spotka?? biznesowych nale??y dokona? elektronicznej rejestracji za po??rednictwem strony internetowej wydarzenia (zak??adka ?Register"): https://www.b2match.eu/hubei-china-trade-investment-seminar-2017

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-biznesowe-b2b-z-chinskimi-firmami-z-prowincji-hubei-28-czerwca-2017-r-warszawa.html