Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Dofinansowanie na projekty realizowane w zakresie szkolnictwa zawodowego


Fundacja VELUX, kt??ra od lat wspiera finansowo dzia??ania naukowe, ??rodowiskowe, spo??eczne i kulturalne w Danii i na arenie mi?dzynarodowej, zaprasza do sk??adania wniosk??w maj?cych na celu popraw? mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych na terenie Polski. Projekty maj? w g????wnej mierze podnosi? szanse edukacyjne i zatrudnienie ludzi m??odych. Wnioski przyjmowane s? do 15 czerwca 2017 r.

Cel: Poprawa mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych
Grupa docelowa: m??odzie?? w wieku 15-25 lat
Wysoko??? dofinansowania: od 300.000 do 1.000.000 EUR.

Wi?cej informacji: www.veluxfoundations.dk