Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Dofinansowanie na projekty realizowane w zakresie szkolnictwa zawodowego


Fundacja VELUX, kt??ra od lat wspiera finansowo dzia??ania naukowe, ??rodowiskowe, spo??eczne i kulturalne w Danii i na arenie mi?dzynarodowej, zaprasza do sk??adania wniosk??w maj?cych na celu popraw? mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych na terenie Polski. Projekty maj? w g????wnej mierze podnosi? szanse edukacyjne i zatrudnienie ludzi m??odych. Wnioski przyjmowane s? do 15 czerwca 2017 r.

Cel: Poprawa mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych
Grupa docelowa: m??odzie?? w wieku 15-25 lat
Wysoko??? dofinansowania: od 300.000 do 1.000.000 EUR.

Wi?cej informacji: www.veluxfoundations.dk