Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Dofinansowanie na projekty realizowane w zakresie szkolnictwa zawodowego


Fundacja VELUX, kt??ra od lat wspiera finansowo dzia??ania naukowe, ??rodowiskowe, spo??eczne i kulturalne w Danii i na arenie mi?dzynarodowej, zaprasza do sk??adania wniosk??w maj?cych na celu popraw? mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych na terenie Polski. Projekty maj? w g????wnej mierze podnosi? szanse edukacyjne i zatrudnienie ludzi m??odych. Wnioski przyjmowane s? do 15 czerwca 2017 r.

Cel: Poprawa mo??liwo??ci kszta??cenia i zatrudnienia ludzi m??odych
Grupa docelowa: m??odzie?? w wieku 15-25 lat
Wysoko??? dofinansowania: od 300.000 do 1.000.000 EUR.

Wi?cej informacji: www.veluxfoundations.dk