Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja gospodarcza polskich firm z sektora system??w magazynowania energii do Niemiec


W dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego we wsp????pracy z Handwerkskammer f??r M??nchen und Oberbayern (Izb? Rzemie??lnicz? w Monachium i G??rnej Bawarii) organizuje misj? gospodarcz? polskich firm do Monachium (Niemcy) na wystaw? EES Europe. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Celem misji jest promowanie polskich technologii i rozwi?za??, a tak??e umo??liwienie uczestnicz?cym firmom zaprezentowania si? podczas indywidualnych spotka?? z przedsi?biorcami i instytucjami niemieckimi i z pozosta??ych kraj??w europejskich. Bardzo wa??nym aspektem misji firmy jest stworzenie mo??liwo??ci nawi?zania bezpo??rednich kontakt??w mi?dzy uczestnikami.

Wystawa EES Europe jest najwi?ksz? w Europie imprez? dla dostawc??w, producent??w, dystrybutor??w i u??ytkownik??w stacjonarnych i mobilnych rozwi?za?? magazynowania energii elektrycznej. Odbywa si? corocznie w ramach Intersolar Europe, najwi?kszej na ??wiecie wystawy dla przemys??u solarnego. Prezentowane b?d? najnowsze rozwi?zania zwi?zane z magazynowaniem energii i dostosowane do system??w energetycznych z rosn?cym udzia??em odnawialnych ??r??de?? energii.