Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza polskich firm z sektora system??w magazynowania energii do Niemiec


W dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego we wsp????pracy z Handwerkskammer f??r M??nchen und Oberbayern (Izb? Rzemie??lnicz? w Monachium i G??rnej Bawarii) organizuje misj? gospodarcz? polskich firm do Monachium (Niemcy) na wystaw? EES Europe. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Celem misji jest promowanie polskich technologii i rozwi?za??, a tak??e umo??liwienie uczestnicz?cym firmom zaprezentowania si? podczas indywidualnych spotka?? z przedsi?biorcami i instytucjami niemieckimi i z pozosta??ych kraj??w europejskich. Bardzo wa??nym aspektem misji firmy jest stworzenie mo??liwo??ci nawi?zania bezpo??rednich kontakt??w mi?dzy uczestnikami.

Wystawa EES Europe jest najwi?ksz? w Europie imprez? dla dostawc??w, producent??w, dystrybutor??w i u??ytkownik??w stacjonarnych i mobilnych rozwi?za?? magazynowania energii elektrycznej. Odbywa si? corocznie w ramach Intersolar Europe, najwi?kszej na ??wiecie wystawy dla przemys??u solarnego. Prezentowane b?d? najnowsze rozwi?zania zwi?zane z magazynowaniem energii i dostosowane do system??w energetycznych z rosn?cym udzia??em odnawialnych ??r??de?? energii.