Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkanie instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1)


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza w imieniu Rady Biznesu Pa??stwa Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1) oraz Investment Development Agency of Latvia (LIAA) do wzi?cia udzia??u w Spotkaniu instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1), kt??re odb?dzie si? w Rydze (?otwa) w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (instytucji i agend rz?dowych jak i organizacji pozarz?dowych) zainteresowanych tematyk? wsp????pracy handlowej z Chinami oraz wsp????pracy w ramach formatu "16+1".

G????wnym elementem wydarzenia b?dzie organizowana w dniu 20 czerwca konferencja po??wi?cona trzem blokom tematycznym:

1) Food export to China and challenges
2) Cross-border e-commerce, online marketing and branding
3) Intellectual Property Rights (IPR) and trademark questions

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/articles/spotkanie-instytucji-otoczenia-biznesu-z-panstw-europy-srodkowo-wschodniej-i-chin-161-ryga-lotwa-19-21-czerwca-2017-r.html