Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Otwarcie konkursu "Bony na innowacje dla M?P" - 2.3.2 POIR


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci og??asza konkurs na dofinansowanie projekt??w w ramach dzia??ania 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" poddzia??ania 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P". Wniosek o dofinansowanie projektu nale??y z??o??y? w terminie od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nab??r wniosk??w w okresie dwumiesi?cznym, a nast?pnie ich ocen? oraz opublikowanie listy ocenionych projekt??w zawieraj?c? przyznane oceny z wyr????nieniem projekt??w wybranych do dofinansowania. O dofinansowanie w ramach konkursu mog? ubiega? si? wy???cznie mikro, mali lub ??redni przedsi?biorcy.

W ramach Poddzia??ania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizacj? projekt??w obejmuj?cych zakup od wykonawcy us??ugi polegaj?cej na opracowaniu nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mog? dodatkowo obejmowa? zakup od wykonawcy us??ugi dotycz?cej innowacji nietechnologicznej, je??li us??uga ta dotyczy opracowania dla M?P nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o kt??rych mowa w zdaniu poprzednim. Us??uga dotycz?ca innowacji nietechnologicznej nie mo??e przekroczy? 15% ca??kowitej kwoty koszt??w kwalifikowalnych projektu.

Wykonawc? opracowania wyrobu, us??ugi, technologii, projektu wzorniczego mog? by? jednostki naukowe.

Wi?cej informacji: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r