Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Otwarcie konkursu "Bony na innowacje dla M?P" - 2.3.2 POIR


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci og??asza konkurs na dofinansowanie projekt??w w ramach dzia??ania 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" poddzia??ania 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P". Wniosek o dofinansowanie projektu nale??y z??o??y? w terminie od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nab??r wniosk??w w okresie dwumiesi?cznym, a nast?pnie ich ocen? oraz opublikowanie listy ocenionych projekt??w zawieraj?c? przyznane oceny z wyr????nieniem projekt??w wybranych do dofinansowania. O dofinansowanie w ramach konkursu mog? ubiega? si? wy???cznie mikro, mali lub ??redni przedsi?biorcy.

W ramach Poddzia??ania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizacj? projekt??w obejmuj?cych zakup od wykonawcy us??ugi polegaj?cej na opracowaniu nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mog? dodatkowo obejmowa? zakup od wykonawcy us??ugi dotycz?cej innowacji nietechnologicznej, je??li us??uga ta dotyczy opracowania dla M?P nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o kt??rych mowa w zdaniu poprzednim. Us??uga dotycz?ca innowacji nietechnologicznej nie mo??e przekroczy? 15% ca??kowitej kwoty koszt??w kwalifikowalnych projektu.

Wykonawc? opracowania wyrobu, us??ugi, technologii, projektu wzorniczego mog? by? jednostki naukowe.

Wi?cej informacji: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r