Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna w Kolonii


Konsulat Generalny RP w Kolonii (Niemcy) we wsp????pracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Program??w Badawczych UE, ZENIT GmbH i Enterprise Europe Network zaprasza na gie??d? kooperacyjn?, kt??ra odb?dzie si? 20 wrze??nia br. w siedzibie Konsulatu. Wydarzenie jest dedykowane wsp????pracy polsko-niemieckiej w zakresie projekt??w badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Projekt jest skierowany do instytut??w naukowo-badawczych, uczelni i firm z nast?puj?cych bran??: ICT, Energetyka i ??rodowisko, Advanced Manufacturing oraz Transport.


Udzia?? w spotkaniu jest bezp??atny, ale koszty zwi?zane z podr????? i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie.

Do dnia 7 wrze??nia 2016 uczestnicy mog? wzi?? udzia?? w tzw. Call for Presentations i ubiega? si? o mo??liwo??? zaprezentowania swojej idei projektu podczas sesji tematycznych.

Szczeg????owy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dost?pne s? na stronie wydarzenia: http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/
Zach?camy Pa??stwa do udzia??u w spotkaniu.

Ulotka do pobrania