Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna w Kolonii


Konsulat Generalny RP w Kolonii (Niemcy) we wsp????pracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Program??w Badawczych UE, ZENIT GmbH i Enterprise Europe Network zaprasza na gie??d? kooperacyjn?, kt??ra odb?dzie si? 20 wrze??nia br. w siedzibie Konsulatu. Wydarzenie jest dedykowane wsp????pracy polsko-niemieckiej w zakresie projekt??w badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Projekt jest skierowany do instytut??w naukowo-badawczych, uczelni i firm z nast?puj?cych bran??: ICT, Energetyka i ??rodowisko, Advanced Manufacturing oraz Transport.


Udzia?? w spotkaniu jest bezp??atny, ale koszty zwi?zane z podr????? i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie.

Do dnia 7 wrze??nia 2016 uczestnicy mog? wzi?? udzia?? w tzw. Call for Presentations i ubiega? si? o mo??liwo??? zaprezentowania swojej idei projektu podczas sesji tematycznych.

Szczeg????owy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dost?pne s? na stronie wydarzenia: http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/
Zach?camy Pa??stwa do udzia??u w spotkaniu.

Ulotka do pobrania