Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Aktualności

Spotkania Brokerskie na targach Airshow ILA Berlin 2016


Serdecznie zapraszamy do udzia??u w mi?dzynarodowych spotkaniach brokerskich ILA Business Days 2016, kt??re odb?d? si? podczas targ??w Airshow ILA Berlin 2016 w dniach 1-3 czerwca 2016 r.
G????wnym celem spotka?? biznesowych dla uczestnik??w jest pozyskanie nowych kontrahent??w, w tym r??wnie?? podwykonawc??w, uzyskanie dost?pu do b?d?cego ??wiatowym o??rodkiem rynku produkt??w opartych na zaawansowanych technologiach oraz zapoznanie si? z innowacyjnymi rozwi?zaniami w bran??y lotniczej i kosmicznej. Bardzo istotnym aspektem wydarzenia jest stworzenie mo??liwo??ci nawi?zania bezpo??rednich kontakt??w pomi?dzy jego uczestnikami.

 

Korzy??ci dla przedsi?biorc??w:
W dwustronnych spotkaniach, uczestnicy b?d? mieli okazj? do:
- Nawi?zania kontakt??w biznesowych podczas 30 minutowych spotka?? - wcze??niej zaaran??owanych,
- Poszukiwania mo??liwo??ci wsp????pracy,
- Znalezienia nowych partner??w oraz nawi?zania nowych relacji biznesowych,
- Dotarcia do nowych mi?dzynarodowych rynk??w,
- Poszukiwania nowych mo??liwo??ci biznesowych,
- Prezentacj? oferty firmy.

Obszary tematyczne bran??y lotniczej i kosmicznej:
- Elektronika, IT , Telekomunikacja,
- Technologie kosmiczne,
- Pozosta??e rozwi?zania energetyczne,
- Fizyka,
- Pomiary i standardy.

Wi?cej informacji o wydarzeniu:
https://www.b2match.eu/ila2016

Aby wzi?? udzia?? w spotkania nale??y zarejestrowa? si? na wydarzenie - link poni??ej:
https://www.b2match.eu/ila2016/dashboard/confirmation

Zaplanowane wcze??niej spotkania daj? mo??liwo??? nawi?zania kontaktu z przysz??ymi partnerami biznesowymi. W nadchodz?cych tygodniach ILA Berlin Air Show 2016 b?dzie mo??na zidentyfikowa? i wysy??a? zaproszenia na spotkania do interesuj?cych uczestnik??w wymienionych w katalogu spotka?? biznesowych. Nast?pnie ka??dy uczestnik otrzyma harmonogram spotka??, w zale??no??ci od dost?pno??ci wskazanych spotka??, kt??re zosta??y potwierdzone.

Kontakt:

Ewa ??bikowska
EEN Central Poland
Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego
tel. : +48 22 853-21-82
e-mail: e.zbikowska@imbigs.pl