Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Aktualności

Spotkania Brokerskie na targach Airshow ILA Berlin 2016


Serdecznie zapraszamy do udzia??u w mi?dzynarodowych spotkaniach brokerskich ILA Business Days 2016, kt??re odb?d? si? podczas targ??w Airshow ILA Berlin 2016 w dniach 1-3 czerwca 2016 r.
G????wnym celem spotka?? biznesowych dla uczestnik??w jest pozyskanie nowych kontrahent??w, w tym r??wnie?? podwykonawc??w, uzyskanie dost?pu do b?d?cego ??wiatowym o??rodkiem rynku produkt??w opartych na zaawansowanych technologiach oraz zapoznanie si? z innowacyjnymi rozwi?zaniami w bran??y lotniczej i kosmicznej. Bardzo istotnym aspektem wydarzenia jest stworzenie mo??liwo??ci nawi?zania bezpo??rednich kontakt??w pomi?dzy jego uczestnikami.

 

Korzy??ci dla przedsi?biorc??w:
W dwustronnych spotkaniach, uczestnicy b?d? mieli okazj? do:
- Nawi?zania kontakt??w biznesowych podczas 30 minutowych spotka?? - wcze??niej zaaran??owanych,
- Poszukiwania mo??liwo??ci wsp????pracy,
- Znalezienia nowych partner??w oraz nawi?zania nowych relacji biznesowych,
- Dotarcia do nowych mi?dzynarodowych rynk??w,
- Poszukiwania nowych mo??liwo??ci biznesowych,
- Prezentacj? oferty firmy.

Obszary tematyczne bran??y lotniczej i kosmicznej:
- Elektronika, IT , Telekomunikacja,
- Technologie kosmiczne,
- Pozosta??e rozwi?zania energetyczne,
- Fizyka,
- Pomiary i standardy.

Wi?cej informacji o wydarzeniu:
https://www.b2match.eu/ila2016

Aby wzi?? udzia?? w spotkania nale??y zarejestrowa? si? na wydarzenie - link poni??ej:
https://www.b2match.eu/ila2016/dashboard/confirmation

Zaplanowane wcze??niej spotkania daj? mo??liwo??? nawi?zania kontaktu z przysz??ymi partnerami biznesowymi. W nadchodz?cych tygodniach ILA Berlin Air Show 2016 b?dzie mo??na zidentyfikowa? i wysy??a? zaproszenia na spotkania do interesuj?cych uczestnik??w wymienionych w katalogu spotka?? biznesowych. Nast?pnie ka??dy uczestnik otrzyma harmonogram spotka??, w zale??no??ci od dost?pno??ci wskazanych spotka??, kt??re zosta??y potwierdzone.

Kontakt:

Ewa ??bikowska
EEN Central Poland
Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego
tel. : +48 22 853-21-82
e-mail: e.zbikowska@imbigs.pl