Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania Brokerskie na targach Hannover Messe 2016


O??rodek EEN przy IMBiGS, oficjalny wsp????organizator, zaprasza do udzia??u w Spotkaniach Brokerskich ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016?, kt??re odb?d? si? w dniach 25-28.04.2016, w hali nr 2, jako impreza towarzysz?ca targom Hannover Messe 2016. Spotkania Brokerskie ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016" s? przeznaczone dla firm, instytucji badawczych oraz uczelni, kt??re s? zainteresowane znalezieniem partner??w do wsp????pracy technologicznej, badawczej i/lub biznesowej. Podczas Spotka?? odbywaj? si? um??wione wcze??niej rozmowy przedstawicieli dw??ch firm, kt??re wyrazi??y sob? zainteresowanie na podstawie informacji zamieszczonych w internetowym katalogu Spotka??.G????wne tematy tegorocznych Spotka?? Brokerskich ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016":

?? ??czenie komponent??w
?? Przetwarzanie i obieg informacji
?? Automatyzacja proces??w
?? Produkcja narz?dzi
?? Produkcja efektywnie korzystaj?ca z zasob??w
?? Produkcja typu SMART,
?? Teleinformatyka dla przemys??u wytw??rczego
?? Sieci zak??ad??w produkcyjnych
?? Prototypy, testy i projekty pilota??owe
?? ?a??cuch dostaw
?? Fabryki Przysz??o??ci
?? Narz?dzia pomiarowe
?? Konserwacja predykcyjna
?? Pomys??y, propozycje, partnerstwa na rzecz projekt??w w ramach program??w badawczych dot. inteligentnej energii


Wi?cej informacji nt. Spotka?? Brokerskich wraz z mo??liwo??ci? rejestracji, znajd? Pa??stwo na stronie:

https://www.b2match.eu/technologycooperationdays

Koszt uczestnictwa -  119 Euro od firmy, kt??ra zg??asza si? jako ?Sprzedaj?cy". Aktualnie zarejestrowa??o si? 110 firm z 18 kraj??w i liczba ta stale wzrasta.

Kontakt:

Adam Balcerkiewicz
tel.022 899 25 08
e-mail: a.balcerkiewicz@imbigs.pl