Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Targi TAIPEI AMPA 2016


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci organizuje misj? gospodarcz? na targi TAIPEI AMPA 2016, kt??re odb?d? si? w Tajpej (Tajwan) w dniach 6-9 kwietnia 2016 r. Targi przeznaczone s? dla firm z bran??y samochodowej i s? jednymi z wiod?cych wydarze?? targowych w tej bran??y na kontynencie azjatyckim.


Zajmuj?c wiod?c? pozycj? na ??wiatowym motoryzacyjnym rynku wt??rnym, tajwa??skie targi TAIPEI AMPA 4w1 sta??y si? kluczow? platform? pozyskiwania cz???ci samochodowych, zapewniaj?c jako??? i innowacyjne produkty, a tak??e oferuj?c niestandardowe rozwi?zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klient??w z ca??ego ??wiata. TAIPEI AMPA zrzesza wiele globalnych korporacji, a tak??e setki wi?kszych i mniejszych firm dzia??aj?cych w bran??y motoryzacyjnej.

Targi sk??adaj? si? z 4 komplementarnych cz???ci: Mi?dzynarodowych Targ??w Cz???ci Samochodowych i Akcesori??w Samochodowych (TAIPEI AMPA 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Elektroniki Samochodowej (AUTOTRONICS TAIPEI 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Motocyklowych (MOTORCYCLE TAIWAN 2016) oraz Mi?dzynarodowych Targ??w Pojazd??w Elektrycznych (EV TAIWAN), kt??re odb?d? si? w Tajpej, w dniach 6-9 kwietnia 2016 r.

UWAGA! Istnieje mo??liwo??? ubiegania si? o dofinansowanie/refundacj? koszt??w w zwi?zku z uczestnictwem w misji. W celu uzyskania wi?kszej ilo??ci informacji zach?camy osoby zainteresowane do bezpo??redniego kontaktu.

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-gospodarcza-na-targi-motoryzacyjne-taipei-ampa-2016-6-9-kwietnia-2016-rtajpej-tajwan.html