Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Targi TAIPEI AMPA 2016


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci organizuje misj? gospodarcz? na targi TAIPEI AMPA 2016, kt??re odb?d? si? w Tajpej (Tajwan) w dniach 6-9 kwietnia 2016 r. Targi przeznaczone s? dla firm z bran??y samochodowej i s? jednymi z wiod?cych wydarze?? targowych w tej bran??y na kontynencie azjatyckim.


Zajmuj?c wiod?c? pozycj? na ??wiatowym motoryzacyjnym rynku wt??rnym, tajwa??skie targi TAIPEI AMPA 4w1 sta??y si? kluczow? platform? pozyskiwania cz???ci samochodowych, zapewniaj?c jako??? i innowacyjne produkty, a tak??e oferuj?c niestandardowe rozwi?zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klient??w z ca??ego ??wiata. TAIPEI AMPA zrzesza wiele globalnych korporacji, a tak??e setki wi?kszych i mniejszych firm dzia??aj?cych w bran??y motoryzacyjnej.

Targi sk??adaj? si? z 4 komplementarnych cz???ci: Mi?dzynarodowych Targ??w Cz???ci Samochodowych i Akcesori??w Samochodowych (TAIPEI AMPA 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Elektroniki Samochodowej (AUTOTRONICS TAIPEI 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Motocyklowych (MOTORCYCLE TAIWAN 2016) oraz Mi?dzynarodowych Targ??w Pojazd??w Elektrycznych (EV TAIWAN), kt??re odb?d? si? w Tajpej, w dniach 6-9 kwietnia 2016 r.

UWAGA! Istnieje mo??liwo??? ubiegania si? o dofinansowanie/refundacj? koszt??w w zwi?zku z uczestnictwem w misji. W celu uzyskania wi?kszej ilo??ci informacji zach?camy osoby zainteresowane do bezpo??redniego kontaktu.

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-gospodarcza-na-targi-motoryzacyjne-taipei-ampa-2016-6-9-kwietnia-2016-rtajpej-tajwan.html