Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Targi TAIPEI AMPA 2016


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci organizuje misj? gospodarcz? na targi TAIPEI AMPA 2016, kt??re odb?d? si? w Tajpej (Tajwan) w dniach 6-9 kwietnia 2016 r. Targi przeznaczone s? dla firm z bran??y samochodowej i s? jednymi z wiod?cych wydarze?? targowych w tej bran??y na kontynencie azjatyckim.


Zajmuj?c wiod?c? pozycj? na ??wiatowym motoryzacyjnym rynku wt??rnym, tajwa??skie targi TAIPEI AMPA 4w1 sta??y si? kluczow? platform? pozyskiwania cz???ci samochodowych, zapewniaj?c jako??? i innowacyjne produkty, a tak??e oferuj?c niestandardowe rozwi?zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klient??w z ca??ego ??wiata. TAIPEI AMPA zrzesza wiele globalnych korporacji, a tak??e setki wi?kszych i mniejszych firm dzia??aj?cych w bran??y motoryzacyjnej.

Targi sk??adaj? si? z 4 komplementarnych cz???ci: Mi?dzynarodowych Targ??w Cz???ci Samochodowych i Akcesori??w Samochodowych (TAIPEI AMPA 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Elektroniki Samochodowej (AUTOTRONICS TAIPEI 2016), Mi?dzynarodowych Targ??w Motocyklowych (MOTORCYCLE TAIWAN 2016) oraz Mi?dzynarodowych Targ??w Pojazd??w Elektrycznych (EV TAIWAN), kt??re odb?d? si? w Tajpej, w dniach 6-9 kwietnia 2016 r.

UWAGA! Istnieje mo??liwo??? ubiegania si? o dofinansowanie/refundacj? koszt??w w zwi?zku z uczestnictwem w misji. W celu uzyskania wi?kszej ilo??ci informacji zach?camy osoby zainteresowane do bezpo??redniego kontaktu.

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-gospodarcza-na-targi-motoryzacyjne-taipei-ampa-2016-6-9-kwietnia-2016-rtajpej-tajwan.html