Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

18th European Forum on Eco-innovation - Matchmaking Event


Zapraszamy do udzia??u w imprezie matchmakingowej - spotkaniach bilateralnych, kt??re b?d? towarzyszy? 18-temu Europejskiemu Forum Eco-innowacji w Barcelonie (Hiszpania). Forum po??wi?cone jest poprawie konkurencyjno??ci i innowacji oraz roli etykietowania ??rodowiskowego, zarz?dzania i systemom informacyjnym. Spotkania odb?d? si? 21 maja br.

 

Matchmaking event polega na uprzednio zatwierdzonych dwustronnych spotkaniach po 20 minut. Stanowi to dobr? okazj? do poszerzenia kontakt??w mi?dzynarodowych podmiot??w dzia??aj?cych w obszarze ekoinnowacji. Spotkania organizowane s? przez Accio - rz?d Katalonii przy wsparciu ??rodowiskowej grupy sektorowej Enterprise Europe Network.

Termin wyboru spotka?? - od 27 kwietnia do 14 maja br.

Rejestracja, katalog i wyb??r spotka?? oraz wi?cej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2015/1st_forum/event-matchmaking_en.html