Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Murcia Food Brokerage Event 2015


Zapraszamy firmy i inne podmioty dzia??aj?ce w bran??y technologii ??ywno??ci do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej Murcia Food, kt??ra odb?dzie si? w dniach 14-15 maja 2015 r. w Murcii w Hiszpanii.


Gie??da kooperacyjna b?dzie towarzyszy? 7. Mi?dzynarodowemu Sympozjum Technologii ??ywno??ci i skupi firmy, szko??y wy??sze, centra transferu technologii i o??rodki badawcze dzia??aj?ce w nast?puj?cych obszarach:

  • higiena i bezpiecze??stwo ??ywno??ci (alergeny, autentykacja ??ywno??ci, systemy kontroli, itp.)
  • biotechnologia (biosensory, nowe produkty spo??ywcze: probiotyki, ??ywno??? funkcjonalna, itp.)
  • technologie konserwacji ??ywno??ci, aktywne i inteligentne opakowania
  • automatyzacja i kontrola proces??w

Gie??da kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? b2b pomi?dzy przedstawicielami firm z r????nych kraj??w dzia??aj?cych w tej samej bran??y i zainteresowanych nawi?zaniem wsp????pracy z zagranicznymi partnerami.

  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?.
  • Dane zarejestrowanych firm na bie???co umieszczane s? w katalogu on-line na stronie gie??dy (ka??dego dnia w katalogu pojawiaj? si? nowe firmy!),
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy,
  • W dniach 14-15 maja 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Terminy:
do 23 kwietnia 2015 - rejestracja profili on-line
23 kwietnia - 7 maja 2015 - wyb??r partner??w biznesowych i wysy??anie propozycji spotka??

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny. Koszty przelotu i pobytu na miejscu uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie.

Wi?cej informacji: https://www.b2match.eu/murciafood2015