Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Mi?dzynarodowa gie??da kooperacyjna TechMatch


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w mi?dzynarodowej gie??dzie kooperacyjnej TechMatch, kt??ra odb?dzie si? w dniach 16-18 czerwca 2015 r., w Londynie (ExCel London), przy okazji odbywaj?cej si? konferencji i targ??w wystawienniczych Interop London.

 

Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora M?P, start-up??w, inwestor??w, przedstawicieli uniwersytet??w oraz o??rodk??w naukowo-badawczych dzia??aj?cych w bran??ach technologicznych, takich jak:

 • Technologie ICT dla zdrowia,
 • Inteligentne miasta,
 • E-commerce,
 • Sektor bankowo??ci fintech,
 • Sektor cloud hosting,
 • Digital marketing.

Uczestnicy okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za? w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line. Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy kooperacyjnej TechMatch. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy. W dniach 16-18 czerwca 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??. Taka formu??a gie??dy to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Udzia?? zar??wno w gie??dzie TechMatch jak i w Interop London jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Uczestnikom przys??uguje:

 • Bilet wst?pu na targi, konferencj? oraz seminaria tematyczne,
 • Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej TechMatch,
 • Wpis do katalogu uczestnik??w gie??dy kooperacyjnej,
 • Indywidualny harmonogram spotka??,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania gie??dy.

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w gie??dzie kooperacyjnej prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.b2match.eu/techmatch2015
Im szybciej dokonaj? Pa??stwo rejestracji, tym wi?ksza liczba zagranicznych partner??w b?dzie mia??a mo??liwo??? zapoznania si? z Pa??stwa ofert?.

Wi?cej informacji na temat wydarzenia:
http://www.interop.co.uk/
http://londontechnologyweek.co.uk/
Liczba miejsc jest ograniczona.


Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Promianowska
Tel. +22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl