Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Instrumenty finansowe dla M?P - szkolenie


O??rodek Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udzia??u w szkoleniu pt. ?Instrumenty finansowe dla M?P wpieraj?ce innowacje i udzia?? w jednolitym rynku europejskim". Szkolenie odb?dzie si? w dniu 26 maja 2015r. od godz. 14:00 w Bibliotece Uniwersytetu arszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala szkoleniowa 315, III pi?tro. Spotkanie skierowane jest szczeg??lnie do innowacyjnych ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw, sp????ek spin-off oraz naukowc??w planuj?cych uruchomi? sp????k? spin-off.

 

Agenda szkolenia:

14:00 - 14:15 Przywitanie go??ci
14:15 - 14:45 Informacje na temat sieci Enterprise Europe Network oraz Programu Ramowego Horyzont 2020 - SME Instrument - Dominik Jankowski, Kierownik projektu Enterprise Europe Network na Uniwersytecie Warszawskim, DELab - Wydzia?? Nauk Ekonomicznych UW .
14:45 - 16:00 - Kredyty preferencyjne dla innowacyjnych i ma??ych przedsi?biorstw - Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Operacyjny -Pionu Bankowo??ci Detalicznej, Departament Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Program??w Publicznych oraz Artur Zaperty Dyrektor ds. Klienta Biznesowego w Regionie, Pion Bankowo??ci Detalicznej - Bank PKO SA.
14:45 - 16:00 - Analiza ryzyka inwestycyjnego przedsi?wzi?? innowacyjnych w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach - Dr Tomasz Krawczyk, konsultant Enterprise Europe Network, DELab - Wydzia?? Nauk Ekonomicznych UW

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przes??anie do 25 maja br., do godz.12.00 zg??oszenia na adres mailowy: een@uw.edu.pl