Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza firm brytyjskich - zapraszamy!


O??rodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci oraz Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego serdecznie zapraszaj? do udzia??u w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? 25 marca 2015 r. w Warszawie w siedzibie IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8.


Enterprise Europe Network organizuj?ce misj? handlow? do Polski firm ze wschodniej Anglii serdecznie zaprasza na spotkanie z angielskimi przedsi?biorcami, kt??re odb?dzie si? w Warszawie, 25 marca w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego (IMBiGS) przy ul. Racjonalizacji 6/8. Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny. W razie trudno??ci j?zykowych pracownicy projektu s??u??? pomoc?.

Region wschodniej Anglii jest jednym z najszybciej rozwijaj?cych si? region??w Wielkiej Brytanii, w kt??rym swoje siedziby ma osiem uniwersytet??w, w tym Uniwersytet Cambridge, regularnie wybierany najlepsz? uczelni? na ??wiecie. Zosta??y tu stworzone silne wi?zi pomi?dzy ??wiatem biznesu i nauki, co pozwoli??o na powstanie nowoczesnego sektora bada?? i rozwoju oraz klastr??w wzrostu na ??wiatowym poziomie.

Enterprise Europe Network wsp????pracuje z UK Trade and Investment w celu pomocy przedsi?biorcom zainteresowanym uzyskaniem dost?pu do nowych, mi?dzynarodowych klient??w i dostawc??w oraz mo??liwo??ci tworzenia sp????ek joint venture i mi?dzynarodowych sojuszy strategicznych.

Program spotkania w Warszawie (IMBiGS ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa):

10.00                        Rozmowy indywidualne przedstawicieli firm 
13.00                        Lunch
14.00 - 15.30          Rozmowy indywidualne przedstawicieli firm

Profile firm bior?cych udzia?? w misji

Zainteresowanych spotkaniem z wybran? firm? prosimy o kontakt z przedstawicielem Enterprise Europe Network w Warszawie:

Adam Balcerkiewicz

Tel: +48 22 899 25 08
e-mail: a.balcerkiewicz@imbigs.pl