Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja gospodarcza firm brytyjskich - zapraszamy!


O??rodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci oraz Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego serdecznie zapraszaj? do udzia??u w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? 25 marca 2015 r. w Warszawie w siedzibie IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8.


Enterprise Europe Network organizuj?ce misj? handlow? do Polski firm ze wschodniej Anglii serdecznie zaprasza na spotkanie z angielskimi przedsi?biorcami, kt??re odb?dzie si? w Warszawie, 25 marca w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego (IMBiGS) przy ul. Racjonalizacji 6/8. Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny. W razie trudno??ci j?zykowych pracownicy projektu s??u??? pomoc?.

Region wschodniej Anglii jest jednym z najszybciej rozwijaj?cych si? region??w Wielkiej Brytanii, w kt??rym swoje siedziby ma osiem uniwersytet??w, w tym Uniwersytet Cambridge, regularnie wybierany najlepsz? uczelni? na ??wiecie. Zosta??y tu stworzone silne wi?zi pomi?dzy ??wiatem biznesu i nauki, co pozwoli??o na powstanie nowoczesnego sektora bada?? i rozwoju oraz klastr??w wzrostu na ??wiatowym poziomie.

Enterprise Europe Network wsp????pracuje z UK Trade and Investment w celu pomocy przedsi?biorcom zainteresowanym uzyskaniem dost?pu do nowych, mi?dzynarodowych klient??w i dostawc??w oraz mo??liwo??ci tworzenia sp????ek joint venture i mi?dzynarodowych sojuszy strategicznych.

Program spotkania w Warszawie (IMBiGS ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa):

10.00                        Rozmowy indywidualne przedstawicieli firm 
13.00                        Lunch
14.00 - 15.30          Rozmowy indywidualne przedstawicieli firm

Profile firm bior?cych udzia?? w misji

Zainteresowanych spotkaniem z wybran? firm? prosimy o kontakt z przedstawicielem Enterprise Europe Network w Warszawie:

Adam Balcerkiewicz

Tel: +48 22 899 25 08
e-mail: a.balcerkiewicz@imbigs.pl