Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

EXPO 2015 ?? Katalogi firm z bran??y rolno-spo??ywczej


Od 1 maja do 31 pa??dziernika trwa? b?dzie we W??oszech Wystawa ?wiatowa EXPO 2015, w kt??rej udzia?? we??mie 147 kraj??w, w tym Polska. Tegorocznym has??em przewodnim Wystawy jest ?Wy??ywienie planety, energia dla ??ycia". To pierwsze EXPO z tak du??ym udzia??em sektora rolno-spo??ywczego, kt??ry uchodzi za polsk? specjalno???.
Organizatorem polskiej obecno??ci na EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP), kt??ra koordynuje szereg dzia??a?? promuj?cych polsk? ??ywno??? oraz polskich producent??w technologii rolniczych i produkcji ??ywno??ci.

 

Jednym z dzia??a?? jest opracowanie i wydanie w j?zyku angielskim i w??oskim dw??ch bezp??atnych katalog??w promocyjnych:

?? Katalog polskich producent??w ??ywno??ci,
?? Katalog producent??w maszyn i rozwi?za?? dla bran??y rolniczej i przetw??rstwa ??ywno??ci.

Katalogi te b?d? dystrybuowane w??r??d zagranicznych importer??w ??ywno??ci, restaurator??w, ekspert??w i przedstawicieli medi??w obecnych na EXPO 2015 i imprezach towarzysz?cych organizowanych we W??oszech. Publikacji katalog??w towarzyszy? b?dzie uruchomienie internetowej bazy kontakt??w do polskiej bran??y rolno-spo??ywczej.

Informacje o Pa??stwa firmie b?d? nieodp??atnie zamieszczone w katalogach i bazie danych, dlatego zwracamy si? z pro??b? o wype??nienie formularza zg??oszeniowego oraz odes??anie go do 24 lutego 2015 r. na adres expo@garski-multimedia.pl.

Wi?cej informacji oraz formularz do pobrania:
http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/expo-2015-katalogi-firm-z-branzy-rolno-spozywczej.html