Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

EXPO 2015 ?? Katalogi firm z bran??y rolno-spo??ywczej


Od 1 maja do 31 pa??dziernika trwa? b?dzie we W??oszech Wystawa ?wiatowa EXPO 2015, w kt??rej udzia?? we??mie 147 kraj??w, w tym Polska. Tegorocznym has??em przewodnim Wystawy jest ?Wy??ywienie planety, energia dla ??ycia". To pierwsze EXPO z tak du??ym udzia??em sektora rolno-spo??ywczego, kt??ry uchodzi za polsk? specjalno???.
Organizatorem polskiej obecno??ci na EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP), kt??ra koordynuje szereg dzia??a?? promuj?cych polsk? ??ywno??? oraz polskich producent??w technologii rolniczych i produkcji ??ywno??ci.

 

Jednym z dzia??a?? jest opracowanie i wydanie w j?zyku angielskim i w??oskim dw??ch bezp??atnych katalog??w promocyjnych:

?? Katalog polskich producent??w ??ywno??ci,
?? Katalog producent??w maszyn i rozwi?za?? dla bran??y rolniczej i przetw??rstwa ??ywno??ci.

Katalogi te b?d? dystrybuowane w??r??d zagranicznych importer??w ??ywno??ci, restaurator??w, ekspert??w i przedstawicieli medi??w obecnych na EXPO 2015 i imprezach towarzysz?cych organizowanych we W??oszech. Publikacji katalog??w towarzyszy? b?dzie uruchomienie internetowej bazy kontakt??w do polskiej bran??y rolno-spo??ywczej.

Informacje o Pa??stwa firmie b?d? nieodp??atnie zamieszczone w katalogach i bazie danych, dlatego zwracamy si? z pro??b? o wype??nienie formularza zg??oszeniowego oraz odes??anie go do 24 lutego 2015 r. na adres expo@garski-multimedia.pl.

Wi?cej informacji oraz formularz do pobrania:
http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/expo-2015-katalogi-firm-z-branzy-rolno-spozywczej.html