Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

COSMOBEAUT?? INDONESIA 2014


Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w D??akarcie zaprasza do uczestnictwa w 9-tej edycji targ??w COSMOBEAUT?? INDONESIA, kt??re odb?d? si? w stolicy Indonezji w dniach 09-11 pa??dziernika 2014 r. Targi te, po???czone z konferencj?, przeznaczone s? dla producent??w, dystrybutor??w, eksporter??w, przedstawicieli handlowych, dostawc??w z takich sektor??w jak: perfumy, kosmetyki, art. higieny osobistej ?? zdrowa / dietetyczna ??ywno??? ?? suplementy diety ?? preparaty, wyposa??enie dla salon??w pi?kno??ci, spa, centr??w wellness ?? opakowania kosmetyk??w ?? produkty pod mark? w??asn? ?? sprz?t produkty dla medycyny estetycznej ?? p????produkty dla bran??y kosmetycznej.


Wi?cej informacji na temat COSMOBEAUT?? INDONESIA znajd? Pa??stwo na poni??szej stronie internetowej:
http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/indonesia

Wed??ug danych Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producent??w Kosmetyk??w, sprzeda?? kosmetyk??w w 2012 r. osi?gn???a warto??? 9,7 trylion??w IDR, co oznacza 12,9% wzrost
w por??wnaniu z 2011 r.. W najbli??szych latach warto??? rynku rosn?? b?dzie w tempie 11% rocznie. Sprzeda?? nap?dzana jest przez rosn?c? klas? ??redni? oraz zwi?kszaj?c? si? si??? nabywcz? spo??ecze??stwa. Ok. 50% ludno??ci stanowi? kobiety, kt??re coraz cz???ciej podejmuj? prac? i robi? zakupy. Warto??? importowanych produkt??w kosmetycznych osi?gn???a w 2012 roku 861 mln USD, (w 2011 - 752,5 mln USD; 2010 r. - 641,9 mln USD). Na rynku dzia??aj? ju?? polskie firmy. Stosowane kana??y sprzeda??y to multi-level-marketing, supermarkety, sklepy w??asne w centrach handlowych, sieci handlowe. Otwarcie swoich sklep??w zapowiedzia??y najwi?ksze ??wiatowe sieci detaliczne dzia??aj?ce w tej bran??y. Warto zauwa??y?, i?? produkty zagraniczne traktowane s? jako lepszej jako??ci od produkcji lokalnej.

Firmy polskie z sektora kosmetycznego, zainteresowane wej??ciem na rynek indonezyjski, powinny sprawdzi? mo??liwo??? uzyskania certyfikatu halal, kt??ry w znacz?cy spos??b mo??e pom??c w pozytywnym odbiorze produktu na rynku lokalnym. (informacja poprzez WPHI w D??akarcie).

Przedsi?biorcy zainteresowani prezentacj? swojej oferty na stoisku WPHiI proszeni s? o przes??anie materia????w promocyjnych w j?zyku angielskim bezpo??rednio na adres biura:

Trade and Investment Promotion Section
Embassy of the Republic of Poland
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
Jakarta 12950
Indonesia

 

Kontakt: email: jakarta@trade.gov.pl, tel.: +62 21 25 25 947, fax: +62 21 25 25 960