Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

COSMOBEAUT?? INDONESIA 2014


Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w D??akarcie zaprasza do uczestnictwa w 9-tej edycji targ??w COSMOBEAUT?? INDONESIA, kt??re odb?d? si? w stolicy Indonezji w dniach 09-11 pa??dziernika 2014 r. Targi te, po???czone z konferencj?, przeznaczone s? dla producent??w, dystrybutor??w, eksporter??w, przedstawicieli handlowych, dostawc??w z takich sektor??w jak: perfumy, kosmetyki, art. higieny osobistej ?? zdrowa / dietetyczna ??ywno??? ?? suplementy diety ?? preparaty, wyposa??enie dla salon??w pi?kno??ci, spa, centr??w wellness ?? opakowania kosmetyk??w ?? produkty pod mark? w??asn? ?? sprz?t produkty dla medycyny estetycznej ?? p????produkty dla bran??y kosmetycznej.


Wi?cej informacji na temat COSMOBEAUT?? INDONESIA znajd? Pa??stwo na poni??szej stronie internetowej:
http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/indonesia

Wed??ug danych Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producent??w Kosmetyk??w, sprzeda?? kosmetyk??w w 2012 r. osi?gn???a warto??? 9,7 trylion??w IDR, co oznacza 12,9% wzrost
w por??wnaniu z 2011 r.. W najbli??szych latach warto??? rynku rosn?? b?dzie w tempie 11% rocznie. Sprzeda?? nap?dzana jest przez rosn?c? klas? ??redni? oraz zwi?kszaj?c? si? si??? nabywcz? spo??ecze??stwa. Ok. 50% ludno??ci stanowi? kobiety, kt??re coraz cz???ciej podejmuj? prac? i robi? zakupy. Warto??? importowanych produkt??w kosmetycznych osi?gn???a w 2012 roku 861 mln USD, (w 2011 - 752,5 mln USD; 2010 r. - 641,9 mln USD). Na rynku dzia??aj? ju?? polskie firmy. Stosowane kana??y sprzeda??y to multi-level-marketing, supermarkety, sklepy w??asne w centrach handlowych, sieci handlowe. Otwarcie swoich sklep??w zapowiedzia??y najwi?ksze ??wiatowe sieci detaliczne dzia??aj?ce w tej bran??y. Warto zauwa??y?, i?? produkty zagraniczne traktowane s? jako lepszej jako??ci od produkcji lokalnej.

Firmy polskie z sektora kosmetycznego, zainteresowane wej??ciem na rynek indonezyjski, powinny sprawdzi? mo??liwo??? uzyskania certyfikatu halal, kt??ry w znacz?cy spos??b mo??e pom??c w pozytywnym odbiorze produktu na rynku lokalnym. (informacja poprzez WPHI w D??akarcie).

Przedsi?biorcy zainteresowani prezentacj? swojej oferty na stoisku WPHiI proszeni s? o przes??anie materia????w promocyjnych w j?zyku angielskim bezpo??rednio na adres biura:

Trade and Investment Promotion Section
Embassy of the Republic of Poland
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
Jakarta 12950
Indonesia

 

Kontakt: email: jakarta@trade.gov.pl, tel.: +62 21 25 25 947, fax: +62 21 25 25 960