Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014


O??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? do udzia??u w bezp??atnych rozmowach brokerskich Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014, realizowanych w ramach projektu EEN, a odbywaj?cych si? w Lille we Francjii 9 pa??dziernika b.r.

 

Rozmowy maj? na celu pomoc w odnalezieniu partner??w do projekt??w sk??adanych w ramach Horyzontu 2020.

Bior?cy w nich udzia?? (firmy, jednostki badawczo-rozwojowe, szko??y wy??sze, osoby prawne) b?d? mieli mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w dzi?ki zorganizowanym, 30-minutowym rozmowom.

Konkursy Horyzontu 2020 b?d? prezentowane przez Narodowe Punkty Kontaktowe z r????nych kraj??w europejskich podczas pierwszej cz???ci wydarzenia.

Zarejestrowa? si? na bezp??atne wydarzenie mo??na do 4 pa??dziernika pod adresem: https://www.b2match.eu/brokerage-h2020

Kontakt:

Katarzyna Sajkowska k.sajkowska@imbigs.pl