Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014


O??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? do udzia??u w bezp??atnych rozmowach brokerskich Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014, realizowanych w ramach projektu EEN, a odbywaj?cych si? w Lille we Francjii 9 pa??dziernika b.r.

 

Rozmowy maj? na celu pomoc w odnalezieniu partner??w do projekt??w sk??adanych w ramach Horyzontu 2020.

Bior?cy w nich udzia?? (firmy, jednostki badawczo-rozwojowe, szko??y wy??sze, osoby prawne) b?d? mieli mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w dzi?ki zorganizowanym, 30-minutowym rozmowom.

Konkursy Horyzontu 2020 b?d? prezentowane przez Narodowe Punkty Kontaktowe z r????nych kraj??w europejskich podczas pierwszej cz???ci wydarzenia.

Zarejestrowa? si? na bezp??atne wydarzenie mo??na do 4 pa??dziernika pod adresem: https://www.b2match.eu/brokerage-h2020

Kontakt:

Katarzyna Sajkowska k.sajkowska@imbigs.pl