Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna Eco-Match na targach POLEKO


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma przyjemno??? zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w kolejnej edycji mi?dzynarodowej gie??dy kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? 16 pa??dziernika 2014 r. przy okazji mi?dzynarodowych targ??w bran??y ochrony ??rodowiska POLEKO w Poznaniu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE S? SPOTKANIA ?

Gie??da kooperacyjna jest skierowana do przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y ochrony ??rodowiska, w tym w nast?puj?cych sektorach:

 • utylizacja odpad??w, recykling
 • woda, ??cieki
 • rewitalizacja, rekultywacja
 • energia, energia odnawialna
 • powietrze, ha??as, wibracje
 • systemy zabezpiecze?? ??rodowiska
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • ochrona przeciwpowodziowa

JAK TO DZIA?A ?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?,
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy,
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy,
 • 16 pa??dziernika 2014 przy ponumerowanych stolikach odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??.


KOSZTY
Udzia?? w Spotkaniach Kooperacyjnych Eco-Match 2014 jest bezp??atny.

WA??NE TERMINY

Rejestracja uczestnik??w i ich profili technologicznych/biznesowych b?dzie trwa??a do 30 wrze??nia 2014
Wyb??r partner??w do spotka?? potrwa do 7 pa??dziernika 2014

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.

Wszelkie pytania dotycz?ce udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej prosz?
kierowa? na adres: r.podgorzak@imbigs.pl
Serdecznie zapraszamy do rejestracji !

Wi?cej informacji na stronach:

http://www.b2match.eu/eco-match2014
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-eco-match-na-targach-poleko-poznan-16-pazdziernika-2014.html