Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna Eco-Match na targach POLEKO


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma przyjemno??? zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w kolejnej edycji mi?dzynarodowej gie??dy kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? 16 pa??dziernika 2014 r. przy okazji mi?dzynarodowych targ??w bran??y ochrony ??rodowiska POLEKO w Poznaniu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE S? SPOTKANIA ?

Gie??da kooperacyjna jest skierowana do przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y ochrony ??rodowiska, w tym w nast?puj?cych sektorach:

 • utylizacja odpad??w, recykling
 • woda, ??cieki
 • rewitalizacja, rekultywacja
 • energia, energia odnawialna
 • powietrze, ha??as, wibracje
 • systemy zabezpiecze?? ??rodowiska
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • ochrona przeciwpowodziowa

JAK TO DZIA?A ?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?,
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy,
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy,
 • 16 pa??dziernika 2014 przy ponumerowanych stolikach odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??.


KOSZTY
Udzia?? w Spotkaniach Kooperacyjnych Eco-Match 2014 jest bezp??atny.

WA??NE TERMINY

Rejestracja uczestnik??w i ich profili technologicznych/biznesowych b?dzie trwa??a do 30 wrze??nia 2014
Wyb??r partner??w do spotka?? potrwa do 7 pa??dziernika 2014

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.

Wszelkie pytania dotycz?ce udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej prosz?
kierowa? na adres: r.podgorzak@imbigs.pl
Serdecznie zapraszamy do rejestracji !

Wi?cej informacji na stronach:

http://www.b2match.eu/eco-match2014
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-eco-match-na-targach-poleko-poznan-16-pazdziernika-2014.html