Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna Eco-Match na targach POLEKO


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma przyjemno??? zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w kolejnej edycji mi?dzynarodowej gie??dy kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? 16 pa??dziernika 2014 r. przy okazji mi?dzynarodowych targ??w bran??y ochrony ??rodowiska POLEKO w Poznaniu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE S? SPOTKANIA ?

Gie??da kooperacyjna jest skierowana do przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y ochrony ??rodowiska, w tym w nast?puj?cych sektorach:

 • utylizacja odpad??w, recykling
 • woda, ??cieki
 • rewitalizacja, rekultywacja
 • energia, energia odnawialna
 • powietrze, ha??as, wibracje
 • systemy zabezpiecze?? ??rodowiska
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • ochrona przeciwpowodziowa

JAK TO DZIA?A ?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?,
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy,
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy,
 • 16 pa??dziernika 2014 przy ponumerowanych stolikach odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??.


KOSZTY
Udzia?? w Spotkaniach Kooperacyjnych Eco-Match 2014 jest bezp??atny.

WA??NE TERMINY

Rejestracja uczestnik??w i ich profili technologicznych/biznesowych b?dzie trwa??a do 30 wrze??nia 2014
Wyb??r partner??w do spotka?? potrwa do 7 pa??dziernika 2014

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.

Wszelkie pytania dotycz?ce udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej prosz?
kierowa? na adres: r.podgorzak@imbigs.pl
Serdecznie zapraszamy do rejestracji !

Wi?cej informacji na stronach:

http://www.b2match.eu/eco-match2014
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-eco-match-na-targach-poleko-poznan-16-pazdziernika-2014.html