Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Konkurs na ekspert??w programu COSME


Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) zaprasza osoby indywidualne do sk??adania aplikacji w ramach konkursu na ekspert??w w ramach programu na rzecz konkurencyjno??ci przedsi?biorstw oraz ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw (COSME) w latach 2014-2020.


Program COSME to program UE maj?cy na celu zwi?kszenie konkurencyjno??ci i trwa??o??ci przedsi?biorstw, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich. Na jego realizacj? przewiduje si? ??rodki w wysoko??ci ok. 2,3 mld EUR.

Szczeg????owe cele Programu COSME to:

  • poprawa dost?pu M?P do finansowania w formie instrument??w kapita??owych i d??u??nych,
  • poprawa dost?pu do rynk??w, w szczeg??lno??ci unijnych, ale r??wnie?? na poziomie globalnym,
  • poprawa ramowych warunk??w konkurencyjno??ci i trwa??o??ci przedsi?biorstw unijnych, w szczeg??lno??ci M?P, w tym w sektorze turystyki,
  • krzewienie przedsi?biorczo??ci i kultury przedsi?biorczo??ci.

 

Eksperci b?d? odpowiedzialni za:

  • ocen? wniosk??w konkurs??w sk??adanych w ramach programu COSME,
  • ocen? projekt??w zrealizowanych w ramach programu COSME,
  • monitoring realizowanych projekt??w w ramach programu COSME.

Wi?cej informacji o konkursie na ekspert??w: http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm

Rejestracja odbywa si? za po??rednictwem Participants Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Pe??ny tekst zaproszenia: http://een.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/01_-_last_version_call_for_expression_of_interest_experts_cosme_rtd_04042014_2.pdf