Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da Kooperacyjna na WOD-KAN


Ju?? po raz pi?ty O??rodek Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w bran??y wodno-kanalizacyjnej do udzia??u w bezp??atnej Mi?dzynarodowej Gie??dzie Kooperacyjnej, towarzysz?cej Targom WOD-KAN, kt??ra odb?dzie si? 21 maja 2014 r. w Bydgoszczy.

Rejestracja do 8 maja 2014 r. poprzez formularz dost?pny w systemie talkB2B: http://wod-kan2014.talkb2b.net/members/register

Udzia?? w Gie??dzie Kooperacyjnej i na Targach WOD-KAN jest BEZP?ATNY!

Gie??da Kooperacyjna daje mo??liwo??? i szans? do zaprezentowania Pa??stwa oferty produktowej, technologicznej b?d?? badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu cz?sto owocuj? nawi?zaniem d??ugotrwa??ej wsp????pracy o charakterze mi?dzynarodowym.

Stoisko, jak co roku, zostanie wzbogacone o Centrum Doradztwa Unijnego, gdzie pracownicy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedz? na pytania zwi?zane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Wi?cej informacji udziela Monika Piotrowicz - Enterprise Europe Network
tel.: (56) 658-89-50, monika.piotrowicz@tarr.org.pl