Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da Kooperacyjna na WOD-KAN


Ju?? po raz pi?ty O??rodek Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w bran??y wodno-kanalizacyjnej do udzia??u w bezp??atnej Mi?dzynarodowej Gie??dzie Kooperacyjnej, towarzysz?cej Targom WOD-KAN, kt??ra odb?dzie si? 21 maja 2014 r. w Bydgoszczy.

Rejestracja do 8 maja 2014 r. poprzez formularz dost?pny w systemie talkB2B: http://wod-kan2014.talkb2b.net/members/register

Udzia?? w Gie??dzie Kooperacyjnej i na Targach WOD-KAN jest BEZP?ATNY!

Gie??da Kooperacyjna daje mo??liwo??? i szans? do zaprezentowania Pa??stwa oferty produktowej, technologicznej b?d?? badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu cz?sto owocuj? nawi?zaniem d??ugotrwa??ej wsp????pracy o charakterze mi?dzynarodowym.

Stoisko, jak co roku, zostanie wzbogacone o Centrum Doradztwa Unijnego, gdzie pracownicy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedz? na pytania zwi?zane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Wi?cej informacji udziela Monika Piotrowicz - Enterprise Europe Network
tel.: (56) 658-89-50, monika.piotrowicz@tarr.org.pl