Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Finansowanie innowacji B+R - aktualności

Enterprise Europe Network Central Poland przekazuje aktualne informacje o dofinansowaniu działalności naukowo - badawczej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - materiały przygotowane na podstawie strony www.ncbir.pl

Narodowe Centrum Nauki - materiały przygotowane na podstawie strony www.ncn.gov.pl

Otwarcie naboru wniosków w 10-tym konkursie Eurostars-2
Data zamknięcia naboru wniosków: 13 września 2018 r.

Horyzont Europa: Komisja proponuje najbardziej ambitny w historii program z dziedziny badań i innowacji (KE - Komunikat prasowy, Bruksela, 7 czerwca 2018 r.)

M-ERA.NET 2 - konkurs skupiający się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 12 czerwca 2018 r.

TECHMATSTRATEG -II konkurs grantowy NCBR na innowacyjne technologie materiałowe.
Nabór wniosków od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018.
Wartość minimalna zgłaszanych projektów to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie - 30 mln zł.

Do 18 grudnia  konsorcja składające się w przedsiębiorstw i jednostek naukowych mogą składać wnioski w ma konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4: Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

15 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo - rozwojowej jednostek naukowych. Termin naboru wniosków: 31.03.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 1 lutego 2017 otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2 (ERA-MIN 2 Joint Call 2017 - „Surowce dla zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej"). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w Programie Horyzont 2020 (sierpień 2016)

II konkurs w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Uruchomienie konkursu - czerwiec 2015.

BIOSTRATEG - PLANOWANY TERMIN NABORU V, VI, VII 2015
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.
WNIOSKODAWCY
- Konsorcja naukowe.


DEMONSTRATOR - PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW V, VI, VII 2015
Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.
WNIOSKODAWCY
- Konsorcjum naukowe z udziałem przedsiębiorcy;
- Przedsiębiorca;
- Organizacja badawcza w formie prawnej spółki kapitałowej lub spółki komandytowo - akcyjnej, której udziałowcami są co najmniej jedna publiczna organizacja badawcza i co najmniej jeden przedsiębiorca.


WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z GDDKiA - RID - Uruchomienie naboru wniosków nastąpi w lutym 2015 r.
Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.
WNIOSKODAWCY
- Jednostki naukowe;
- Konsorcja naukowe, w skład których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe.

 

______________________________________________________________________

2014

12.09.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs BIOSTRATEG  - „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo". Termin naboru wniosków 14.08. - 13.10.2014.

15.07.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r.

16.05.2014

Program Komisji Europejskiej finansujący współpracę badawczą między Europą a Chinami. Program zakłada wzrost mobilności naukowców z UE, a w ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach. Termin składania wniosków (faza 1) - 23 maja 2014.

15.05. 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach: neuroscience, renewable energy, environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations), materials science and engineering. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2014 r.

31.04. 2014

Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

17.12.2013

Program Badań Stosowanych: termin naboru wniosków - 18.12.2013 - 31.01.2014

13.12.2013

Inicjatywa EUREKA - zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

26.08.2013

Program Patent Plus Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem mającym na celu wsparcie finansowe naukowców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską oraz międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Planowany termin naboru: 09-10.2013

19.07.2013

Konkurs HARMONIA 5 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
Termin naboru wniosków: do 16 września 2013

15.07.2013

Konkurs MAESTRO 5 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowców.
Termin naboru wniosków: do 16 września 2013

01.07.2013

INNOLOT
Innowacyjne Lotnictwo - Finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Planowany termin 2 naboru: I kwartał 2014

 

22.06.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 16. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 września 2013 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela pani Joanna Makocka, tel. +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2199,16-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

28.06.2013

Narodowe Centrum Nauki zaprasza doświadczonych naukowców, uczonych realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz badaczy, którzy otrzymali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat do wzięcia udziału w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3. Centrum na ich realizacje przeznaczyło łącznie 150 mln zł.
Zgłoszenia można przesyłać do 16 września 2013 r.

 

MAESTRO 5 to konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W warunkach konkursu utrzymany został obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-14-06-2013


HARMONIA 5 dotyczy projektów międzynarodowych i jest skierowany do naukowców, którzy zaplanowali podjęcie współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie lub kontynuacja międzyinstytucjonalnej współpracy międzynarodowej. Kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-14-06-2013


W ramach konkursu SONATA BIS 3 naukowcy mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W konkursie mogą brać udział badacze posiadający stopień lub tytuł naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Zespół badaczy musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu).
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-14-06-2013

 

27.06.2013

Program Badań Stosowanych
Termin naboru wniosków - 09. - 10. 2013

Nauki objęte programem:
- Nauki chemiczne
- Geologia, górnictwo i budownictwo
- Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
- Energetyka i elektrotechnika
- Materiały i technologie materiałowe
- Mechanika i transport
- Nauki medyczne i farmaceutyczne
- Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
- Interdyscyplinarny

Więcej informacji...

21.06.2013

NCBiR ogłasza konkurs w ramach Programu INNOTECH.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 30 lipca 2013.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia. Wyniki muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

Wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowe (warunek - zaangażowanie co najmniej jednego przedsiębiorcy) oraz centra naukowo-przemysłowe.

W związku z prowadzeniem badań wspólnie przez jednostkę naukową i przedsiębiorcę zwracamy szczególną uwagę na zagadnienie podziału praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów - w załączeniu informacja dot. podziału praw własności intelektualnej oraz Rozporządzenie MNiSW dot. udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR (Rozdz. 2).

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszony konkurs jest ostatnim w ramach programu.

Załączniki:

Opis ścieżki IN-TECH

Opis ścieżki HI-TECH

Więcej dokumentów: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/aktualnosci/art,2126,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-iii-konkurs-programu-innotech.html


10.06.2013

BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka (VC) już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację podmiotów polskich i zagranicznych.

Program będzie składał się z dwóch komponentów: komponentu inwestycyjnego oraz komponentu doradczego.

Profil branżowy:
1. Nauki przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu
2. Nauki inżynieryjne i techniczne

26 listopada 2012 r. uruchomiony został nabór ofert na wspólną realizację przedsięwzięcia BRIdge VC (Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych). Aktualnie NCBR negocjuje z 4 podmiotami. Z każdą parą funduszy inwestycyjnych podpisane zostanie porozumienie na wspólną realizację BRIdge VC, o wartości 210 milionów złotych, z czego 110 milionów złotych przeznaczy NCBR, natomiast 100 milionów złotych zapewnią fundusze. Środki te przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji w projektach z sektora B+R.
Łączna wartość programu BRIdge VC (z uwzględnieniem budżetu komponentu doradczego) wyniesie 420 milionów złotych.

Zakładane jest, że nabór projektów inwestycyjnych w ramach BRIdge VC zostanie uruchomiony jesienią br.

W ramach komponentu inwestycyjnego, na podstawie umowy i współdziałaniu NCBiR i funduszy VC finansowane będą projekty B+R (projekty inwestycyjne). Każdy projekt inwestycyjny będzie realizowany przez spółkę spin-off, której udziałowcami będą fundusze VC oraz wynalazcy i/lub jednostki naukowe będące współwłaścicielami praw.

Cykl zycia projektów inwestycyjnych będzie się składać z trzech faz (odpowiadających różnym poziomom dojrzałosci projektu):
a) faza pre-inkubacji;
b) faza inkubacji;
c) faza post-inkubacji / akceleracji.

Kazdy projekt inwestycyjny obejmowany finansowaniem w ramach umowy o współdziałaniu NCBiR i funduszy VC będzie kwalifikowany do jednej z ww. faz.

Projekty inwestycyjne będą selekcjonowane przez komitet inwestycyjny złożony z przedstawicieli funduszy VC i NCBiR, a wynik oceny będzie decydował, czy projekt zostanie zakwalifikowany do kolejnej fazy (do kolejnej rundy finansowania). Struktura finansowania będzie różna w poszczególnych fazach. Szczegółowy opis znajduje się w załączonych założeniach programu.

W ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia będą świadczone na rzecz PJB usługi doradztwa w zakresie komercjalizacji B+R.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge-vc/


4.06.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach Działania 2.3, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które
przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
• uczelnie,
• jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),
• Centra Komputerów Dużej Mocy,
• spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku


W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.
Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 euro (382 034 768 zł), w tym:

a) 20 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -18 496 422 euro (76 406 954 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln zł,

b) 80 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -73 985 770 euro (305 627 814 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln zł.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242/konkurs23/ w terminie do 21 czerwca 2013 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 2.3/1/2013/POIG", zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.


Więcej informacji i dokumentacja konkursu: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/

 

06.05.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Więcej...

 

25.09.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw. ‘core call' na projekty polsko-norweskie.


1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

• Ochrona środowiska
• Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
• Zdrowie
• Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju
• Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

• Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html

Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r.

Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants (strona w języku angielskim)

 

4.09.2012

10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7. Programu Ramowego.
Budżet w wysokości 8,1 miliarda euro przeznaczony jest na badania i innowacje prowadzące do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania wyzwań społecznych. Uczestnikami mogą być jednostki posiadające osobowość prawną oraz indywidualni
naukowcy (szczegóły określono w dokumentach poszczególnych konkursów) ze wszystkich państw członkowskich, stowarzyszonych z 7PR oraz innych krajów (trzecich).

Link do aktualnych wezwań: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

Zamieszczamy opis wybranych wezwań NMP oraz streszczenie dokumentu programowego NMP wprowadzającego do przyszłych konkursów.

8.08.2012

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wzięciem udziału w Europejskim Partnerstwie Innowacji w dziedzinie surowców. Termin zgłoszeń to 28 września 2012.

-> Tłumaczenie zaproszenia

21.06.2012

18 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków w konkursie na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami. Konkurs odbywa się w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Link do ogłoszenia: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/27579

Termin składania wniosków: 18 lipca.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację działań podejmowanych w wymiarze ponadregionalnym (na obszarze co najmniej dwóch województw) lub krajowym, w ramach następujących obszarów wsparcia:
1) Działania na rzecz wspierania przemysłów kreatywnych.
2) Działania na rzecz wypracowania modelu współpracy pomiędzy organizacjami otoczenia biznesu, podmiotami sektora prywatnego i publicznego, działającymi na rzecz promowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kreowanie i rozwój produktów sieciowych.
3) Wykorzystanie mentoringu / intermentoringu / coachingu w rozwoju przedsiębiorczości.

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie inicjatywy realizowane przez podmioty zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości, działające w partnerstwie, którego skład musi obejmować minimum następujących partnerów:

Partner 1 - pełniący rolę Lidera (Wnioskodawcy) - zaliczany zgodnie § 23a ust.1 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

Lider (Wnioskodawca) jest stroną umowy o udzielenie wsparcia, która przyjmuje na siebie pełną prawną i finansową odpowiedzialność za realizację umowy.

Partner 2 - Jednostka Samorządu Terytorialnego (min. 1 JST) albo związek jednostek samorządu terytorialnego (min. 1 związek),

Partner 3 - pełniący rolę organizacji reprezentującej odbiorców wsparcia - min. 1 podmiot, zaliczany zgodnie z § 23a ust.2 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

Wytyczne dla wnioskodawców: http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/335/567/13829.pdf

Regulamin: http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/335/567/13847.pdf

Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: fgi@parp.gov.pl najpóźniej do 11 lipca 2011 r. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej PARP.

Pełna dokumentacja konkursowa: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/27580


18.05.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pragnie poinformować o otwarciu 14. konkursu na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET. Wnioski w konkursie można składać do 28 września 2012 r. Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET regularnie ogłaszane są konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Projekty realizowane w ramach Inicjatywy CORNET mają charakter międzynarodowy. Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie. Kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w bieżącym konkursie CORNET to Austria, Belgia (Walonia i Flandria), Holandia, Niemcy i Czechy.

O dofinansowanie udzielane przez NCBR w ramach projektów Inicjatywy CORNET, mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych zasadach finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach CORNET wynosi:
- do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
- do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wzór wniosku krajowego oraz zasady uczestnictwa w konkursie znaleźć można pod adresem http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,1347,14-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny będzie wkrótce pod adresem www.cornet-era.net, w zakładce Calls for Proposals, Fourteenth Call (http://www.cornet-era.net/index.php?seite=introduction_14&navigation=5895&kanal=html)


25.04.2012

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest stworzenie polskim Uczelniom, Instytutom naukowym, Stowarzyszeniom i towarzystwom naukowym warunków do generowania dochodów z tytułu działalności wydawniczej, co powinno przyczynić się do większej aktywności naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą.

Deklaracja uczestnictwa, folder i więcej informacji: http://ebook-wse.pl/

Platforma ePNP od stycznia 2011 roku działa pod adresem http://epnp.pl

 

13.04. 2012

Planowany nabór w ramach Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.

Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe. Obecnie obserwuje się brak związków pomiędzy przedsiębiorcami, a sferą nauki. Poprzez to Działanie zamierza się podnieść innowacyjność przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby przez jednostki naukowe.

Więcej informacji:
http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/informacja-dotyczaca-planowanego-naboru-w-ramach-dzialania-1-2-budowa-sieci-wspolpracy-nauka-gospodarka-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013a.html

 

04.04.2012

2 kwietnia 2012 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych."

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej (Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 16 kwietnia 2012 r.) w terminie: od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/art,1275,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-4-wsparcie-projektow-celowych-poig.html

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, dokumenty wymagane (dodatkowo) w przypadku realizacji projektu partnerskiego, dokumenty dodatkowe oraz dokumenty do umowy i dokumenty podstawowe znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-14-2012/