Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Ekspertyza technologii

Jeste??my uprawnieni do sporz?dzania oceny innowacyjno??ci technologii/produktu - niezale??nej opinii potwierdzaj?cej zakres i czas stosowania technologii. Dokument ten potwierdza innowacyjno??? rozwi?zania b?d?cego przedmiotem projektu zg??oszonego do finansowania ze ??rodk??w pomocowych UE i stanowi jeden z za???cznik??w do wniosku o dofinansowanie.

Przygotowujemy tak??e ekspertyzy/analizy por??wnawcze technologii, wymagane przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo??ci przy planowaniu zmian w zakresie inwestycji finansowanych z udzia??em program??w pomocowych UE.