Categories: 
      Date: sie  2, 2017
     Title: Seminarium z sesj─? pitchingow─? dla firm z sektora IT/ICT, 5 pa??dziernika 2017 r., Londyn
Polska Agencja Rozwoju Przedsi─?biorczo??ci we wsp????pracy z Wydzia??em Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszaj─? firmy z sektor??w IT/ICT do udzia??u w seminarium po??─?czonym z sesj─? pitchingow─?, kt??re odb─?dzie si─? 5 pa??dziernika 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zg??oszenia przyjmowane b─?d─? do 11 sierpnia br.Spotkanie organizowane jest przez przedstawicieli sekcji handlowych Ambasad kraj??w Grupy Wyszehradzkiej, kt??rzy podj─?li inicjatyw─? zorganizowania takiego wydarzenia, w celu promowania sektor??w IT/ICT (z podzia??em na cztery obszary: FinTech, LifeScience, IoT i ICT) z pi─?ciu kraj??w.

W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja firm z W─?gier, Czech, S??owacji, Polski oraz z Austrii. G????wnym punktem programu b─?d─? indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z ka??dego kraju przed gronem potencjalnych inwestor??w i przedstawicieli sektora finans??w, akcelerator??w, zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy.

Kryteria naboru firm:

Udzia?? w seminarium jest nieodp??atny. Ka??dy uczestnik pokrywa we w??asnym zakresie jedynie koszty zwi─?zane z logistyk─? (transport, zakwaterowanie, wy??ywienie na miejscu).

Wi─?cej informacji i formularze: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/seminarium-z-sesja-pitchingowa-dla-firm-z-sektora-itict-5-pazdziernika-2017-r-londyn.html