Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego ekspert omówi tematy związane z bieżącą sytuacją na rynku walutowym. Jest to istotny temat z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy prowadzą działania handlowe na terenie Unii Europejskiej i rozliczają płatności w EUR.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych Spotkaniach Brokerskich online, które odbędą się w dniach 13 - 16 lipca br. Spotkania te są doskonałą okazją do rozmów o współpracy z potencjalnymi partnerami i do zaprezentowania Państwa oferty. Aby uczestniczyć w tych spotkaniach nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy aktualna przeglądarka internetowa, mikrofon i kamera internetowa.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online "Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP.

Enterprise Europe Network Central Poland organizuje warszaty szkoleniowe dotyczące finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa środowiskowego. Warsztaty odbęda się 3 czerwca (środa) w siedzibie Łukasiewicz - IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie. 

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu". Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma GoToWebinar, 4 czerwca br., godz. 12.00-14.00.


Wspieramy MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu nowych rynków

NCBR - Ścieżka dla Mazowsza


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w nowym konkursie Ścieżka dla Mazowsza. Wsparcie jest dedykowane innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym. Nie ma ograniczenia tematycznego/branżowego. Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca lub konsorcjum przedsiębiorstw, ewentualnie konsorcjum składające się z przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, ale warunkiem jest, aby liczba podmiotów w konsorcjum nie przekroczyła 3. Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków: 23 września 2019 r.

Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny - brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Budżet konkursu wynosi 600 milionów złotych. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe - 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł.

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Mimo absorbcji funduszy z perspektywy 2014-2020 (środki na tzw. kopertę mazowiecką zostały rozdysponowane już pod koniec 2017 roku), przedsiębiorcy z Mazowsza nadal mają innowacyjne pomysły, których przygotowanie warto wesprzeć. NCBR od ponad dekady wspiera innowacyjność w Polsce i reaguje na zgłaszane potrzeby swoich Interesariuszy. Wygospodarowanie dla Mazowsza dodatkowych środków (pochodzących z oszczędności), jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza w swoich głównych założeniach jest zbliżony od flagowego konkursu Szybka Ścieżka. Z różnic istotnych, warto zaznaczyć, iż ocenie podlegać w nim będzie mniej kryteriów (10 kryteriów: 4 kryteria oceny wstępnej, 6 - kryteria oceny merytorycznej), a dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego, realizujące projekt samodzielnie albo przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego. Dodatkowo dopuszczono możliwość wnioskowania o finansowanie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej wchodzących w skład konsorcjum, przy czym:
• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego,
• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
• w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Uzyskać dofinansowanie mogą wszystkie projekty, które przejdą pozytywnie wstępną ocenę i ocenę merytoryczną będą finansowane przy wsparciu środków z dotacji celowej. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co polega na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. taką samą liczbę punktów).

Wsparcie jest dedykowane innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym. Realizacja projektu B+R jest obarczona ryzykiem. Dlatego też na etapie badań przemysłowych poziom wsparcia wynosi aż do 80%, natomiast na etapie prac rozwojowych do 60%. Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest uzależniona od wielkości podmiotu (wnioskodawcy/konsorcjanta). Natomiast poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Wnioski będą podlegały w pierwszej kolejności wstępnej ocenie, która oznacza weryfikację, czy formularz został wypełniony we wszystkich polach, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały załączone i wreszcie czy budżet składa się jedynie z wydatków kwalifikowalnych. Drugim etapem jest ocena merytoryczna, która będzie polegała na sprawdzeniu wymienionego we wniosku zespołu badawczego, zasobów technicznych Wnioskodawcy, budżetu i planu realizacji prac w projekcie, nowości rezultatów projektu oraz opisanego zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu. Każdy projekt musi zakończyć się wdrożeniem, a więc eksperci muszą ocenić, czy dany pomysł zostanie w przyszłości doceniony przez rynek nabywców.

Każdy wniosek, który zostanie złożony w systemie elektronicznym w okresie naboru, czyli od 23 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r (do godz. 16.00). będzie podlegał ocenie. Wnioskodawcy będą mieli możliwość jednokrotnej poprawy swojego wniosku w trakcie jego oceny z zakresie wynikającym z dokumentacji konkursowej.

Dokumenty konkursu są dostępne w dedykowanej zakładce na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl