Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications Konferencja - Warsztaty - Matchmaking, 19 kwietnia 2018, Bochum, Niemcy


19 kwietnia w Bochum odb?dzie si? mi?dzynarodowa konferencja po???czona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umo??liwi transfer wiedzy mi?dzy ekspertami technologicznymi, dostawcami us??ug i producentami, a tak??e u??ytkownikami ko??cowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produkt??w, us??ug i rozwi?za?? zwi?zanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i do??wiadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udzia?? w wydarzeniu po rejestracji jest bezp??atny.

 

Copernicus to program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisj? Europejsk? we wsp????pracy z Europejsk? Agencj? Kosmiczn?. Utworzony zosta?? w celu wsparcia dzia??a?? z zakresu ochrony ??rodowiska, ochrony ludno??ci i bezpiecze??stwa. Stanowi europejski wk??ad w budowanie Globalnej Sieci System??w Obserwacji Ziemi.

Dane z kosmosu lub - m??wi?c dok??adniej - dane z obserwacji Ziemi pochodz?ce z r????nych misji, a w przysz??o??ci g????wnie z systemu europejskiego Copernicus - oferuj? ogromny zakres potencjalnych zastosowa??. W po???czeniu z danymi lokalnymi i regionalnymi oraz uzupe??nionymi danymi z lokalnych i regionalnych czujnik??w lub sieci danych czujnik??w oraz innymi informacjami geoinformacyjnymi mo??na opracowa? zupe??nie nowe aplikacje.

Dzi?ki przekrojowym technologiom IT, takim jak big data, cloud computing, digitalizacja i geoIT, wraz z odpowiednimi technologiami komunikacyjnymi, ogromna ilo??? danych staje si? coraz bardziej dost?pna dla komercyjnych produkt??w, proces??w i us??ug.

W ramach wydarzenia odb?d? si? r??wnoleg??e warsztaty tematyczne maj?ce na celu wymian? pomys????w dotycz?cych trend??w technologicznych, okre??lenia popytu na rynku i podniesienia ??wiadomo??ci u??ytkownik??w ko??cowych pod k?tem znaczenia obserwacji Ziemi i technologii Copernicus oraz ich potencja??u.

Warsztat 1: Energia / odnawialne ??r??d??a energii
Warsztat 2: G??rnictwo / Post-Mining
Warsztat 3: SmartCities - Urban Monitoring
Warsztat 4: Rolnictwo i le??nictwo
Warsztat 5: Morski
Warsztat 6: Jak Open Data u??atwia przep??yw pracy programist??w aplikacji mobilnych
Warsztat 7: Wykrywanie i monitorowanie zmian u??ytkowania i pokrycia terenu

Odb?d? si? r??wnie?? spotkania dwustronne B2Match.
Spotkanie matchmakingowe to szybki i ??atwy spos??b na poznanie potencjalnych partner??w do wsp????pracy. Zazwyczaj wystarcza 20 minut na nawi?zanie kontaktu, potem dzwoni dzwonek i rozpoczyna si? nast?pna rozmowa.

W przeddzie?? konferencji (18 kwietnia) wszyscy uczestnicy s? zaproszeni do udzia??u w "Space Night Event" w Zeiss Planetarium Bochum, kt??ry obejmuje spektakularny multimedialny Space Night Show, przyj?cie i networkingow? kolacj?.

Rejestracja do 16 kwietnia 2018 r.
Wi?cej informacji i miejsce rejestracji: https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/