Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania brokerskie B2B INNOFORM ?? Bydgoszcz, 25 kwietnia 2018


O??rodek Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. , Bydgoski Klaster Przemys??owy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszaj? producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w sektora wytwarzania narz?dzi
i przetw??rstwa tworzyw polimerowych do udzia??u w Gie??dzie Kooperacyjnej B2B, towarzysz?cej drugiej edycji Mi?dzynarodowych Targ??w Kooperacyjnych Przemys??u Narz?dziowo-Przetw??rczego INNOFORM, kt??re odb?d? si? w terminie 24-26 kwietnia 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Udzia?? w Gie??dzie Kooperacyjnej B2B jest bezp??atny.

 

Kujawsko-Pomorskie od lat jest liderem w produkcji narz?dzi i przetw??rstwa tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Dzia??a tutaj kilkaset przedsi?biorstw zajmuj?cych si? narz?dziami do przetw??rstwa i przetw??rstwem.

Korzy??ci zwi?zane z udzia??em w Gie??dzie Kooperacyjnej B2B:
Gie??da Kooperacyjna stwarza szans? aby w szybki i ??atwy spos??b pozna? partner??w biznesowych z kraju jak i r??wnie?? z zagranicy podczas 25-minutowych spotka?? brokerskich.
Podczas spotka?? B2B uczestnicy maj? mo??liwo??? pozna? najnowsze trendy rynkowe i innowacyjne oraz gie??da stwarza mo??liwo??? znalezienia d??ugotrwa??ych partner??w biznesowych.

Podstawowe zasady uczestnictwa w Gie??dzie Kooperacyjnej Innoform 2018:
1. Uczestnicy rejestruj? si? na stronie internetowej Gie??dy Kooperacyjnej Innoform 2018 i okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?.
2. Dane zarejestrowanych firm na bie???co umieszczane s? na stronie gie??dy co u??atwia przegl?d zarejestrowanych podmiot??w.
3. Z katalogu zarejestrowanych podmiot??w uczestnicy dokonuj? wyboru partner??w, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy.
4. Gie??da kooperacyjna przy Innoform 2018 odb?dzie si? w terminie 25.04.2018 r.
5. Przed Gie??d? Kooperacyjn? uczestnicy otrzymuj? mailow? indywidualny harmonogram spotka?? B2B wraz z firm?, godzin? oraz nr stolika.
6. 25 kwietnia 2018 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 25-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.
7. J?zykiem obowi?zuj?cym na spotkaniach z partnerami zagranicznymi jest j?zyk angielski.

Rejestracja:
Rejestracja na spotkania B2B przy Innoform 2018 jest obowi?zkowa.
W celu zapisania si? na Gie??d? Kooperacyjn? nale??y od dnia 13.12.2017 r. do dnia 15.04.2018 r. zarejestrowa? firm? za po??rednictwem systemu b2match.
https://innoform-2018.b2match.io/

Udzia?? w Gie??dzie Kooperacyjnej B2B jest bezp??atny.

Targi INNOFORM 2018
Bydgoski Klaster Przemys??owy oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszaj? do udzia??u w drugiej edycji Mi?dzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemys??u Narz?dziowo-Przetw??rczego INNOFORM 2018, kt??re odb?d? si? w dniach 24-26 kwietnia 2018r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Targi obejmuj? najwa??niejsze zagadnienia z dziedziny produkcji narz?dzi specjalnych, skrawaj?cych, przetw??rstwa tworzyw, obr??bki, ???czenia i powlekania metali, materia????w i surowc??w:
?? narz?dzia do przetw??rstwa tworzyw sztucznych: formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, g??owice wyt??aczarskie, formy do przetw??rstwa gumy
?? narz?dzia skrawaj?ce do obr??bki metali
?? technologie, urz?dzenia i materia??y do in??ynierii odwrotnej
?? technologie, obrabiarki i urz?dzenia do obr??bki ubytkowej, ???czenia i powlekania metali
?? technologie, maszyny i urz?dzenia do obr??bki powierzchniowej i wyka??czaj?cej
?? przetw??rstwo tworzyw sztucznych
?? materia??y, surowce: stale, p????fabrykaty, si??owniki, normalia, osprz?t elektryczny
?? ??rodki smaruj?ce, ch??odziwa i ich komponenty
?? przyrz?dy i urz?dzenia kontrolno-pomiarowe
?? oprzyrz?dowanie technologiczne
?? modelowanie, wizualizacja i symulacja procesu wtryskiwania
?? specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE
?? wyposa??enie zak??ad??w przemys??owych
?? automatyzacja i robotyzacja produkcji
?? recykling
?? logistyka
?? us??ugi


Pracownicy sieci Enterprise Europe Network w czasie trwania Gie??dy B2B pozostan? do Pa??stwa dyspozycji.


Je??li macie Pa??stwo pytania dot. Gie??dy Kooperacyjnej B2B przy Innoform 2018 prosimy o kontakt z O??rodkiem Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
Mi??osz Warachewicz, tel.: + 48 (56) 699 54 80, milosz.warachewicz@tarr.org.pl