Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Technologie Relacje Wiedza - Startup Road 3 edycja


4 edycja Startup Road odb?dzie si? 28 listopada w Warszawie. G????wnym celem spotka?? jest wymiana do??wiadcze?? oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdra??ania projekt??w o charakterze proinnowacyjnym. Tym razem b?dziemy rozmawia? o ekspansji na inne rynki. Spotkanie jest bezp??atne.
Rejestracja na stronie http://technologie-relacje-wiedza.pl/

 

Dlaczego warto?

  • Nawi???esz kontakty

Networking - tworzenie w??asnej sieci kontakt??w i budowanie d??ugotrwa??ych relacji wsparciem dla biznesu.

  • Skorzystasz z do??wiadczenia innych

Dyskusje - wymiana pogl?d??w i do??wiadcze?? dotycz?cych rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego dzia??ania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagro??eniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu - wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

  • Znajdziesz inspiracj?

Warsztaty - prezentacja dobrych praktyk wdra??ania projekt??w innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narz?dzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarz?dzania nimi.

  • Zdob?dziesz wiedz?

Prelekcje - poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we wsp????czesnych rmach, przedstawienie g????wnych wyzwa?? i ryzyk stoj?cych aktualnie przed osobami wdra??aj?cymi projekty - u??atwi planowanie, realizacj? oraz ewaluacj? przedsi?wzi?? ukierunkowanych na rozw??j innowacji.

Wi?cej informacji i rejestracja
http://technologie-relacje-wiedza.pl/

Zapraszamy na fanpage
https://www.facebook.com/technologie.relacje.wiedza