Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Technologie Relacje Wiedza - Startup Road 3 edycja


4 edycja Startup Road odb?dzie si? 28 listopada w Warszawie. G????wnym celem spotka?? jest wymiana do??wiadcze?? oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdra??ania projekt??w o charakterze proinnowacyjnym. Tym razem b?dziemy rozmawia? o ekspansji na inne rynki. Spotkanie jest bezp??atne.
Rejestracja na stronie http://technologie-relacje-wiedza.pl/

 

Dlaczego warto?

  • Nawi???esz kontakty

Networking - tworzenie w??asnej sieci kontakt??w i budowanie d??ugotrwa??ych relacji wsparciem dla biznesu.

  • Skorzystasz z do??wiadczenia innych

Dyskusje - wymiana pogl?d??w i do??wiadcze?? dotycz?cych rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego dzia??ania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagro??eniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu - wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

  • Znajdziesz inspiracj?

Warsztaty - prezentacja dobrych praktyk wdra??ania projekt??w innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narz?dzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarz?dzania nimi.

  • Zdob?dziesz wiedz?

Prelekcje - poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we wsp????czesnych rmach, przedstawienie g????wnych wyzwa?? i ryzyk stoj?cych aktualnie przed osobami wdra??aj?cymi projekty - u??atwi planowanie, realizacj? oraz ewaluacj? przedsi?wzi?? ukierunkowanych na rozw??j innowacji.

Wi?cej informacji i rejestracja
http://technologie-relacje-wiedza.pl/

Zapraszamy na fanpage
https://www.facebook.com/technologie.relacje.wiedza