Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Technologie Relacje Wiedza - Startup Road 3 edycja


4 edycja Startup Road odb?dzie si? 28 listopada w Warszawie. G????wnym celem spotka?? jest wymiana do??wiadcze?? oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdra??ania projekt??w o charakterze proinnowacyjnym. Tym razem b?dziemy rozmawia? o ekspansji na inne rynki. Spotkanie jest bezp??atne.
Rejestracja na stronie http://technologie-relacje-wiedza.pl/

 

Dlaczego warto?

  • Nawi???esz kontakty

Networking - tworzenie w??asnej sieci kontakt??w i budowanie d??ugotrwa??ych relacji wsparciem dla biznesu.

  • Skorzystasz z do??wiadczenia innych

Dyskusje - wymiana pogl?d??w i do??wiadcze?? dotycz?cych rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego dzia??ania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagro??eniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu - wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

  • Znajdziesz inspiracj?

Warsztaty - prezentacja dobrych praktyk wdra??ania projekt??w innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narz?dzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarz?dzania nimi.

  • Zdob?dziesz wiedz?

Prelekcje - poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we wsp????czesnych rmach, przedstawienie g????wnych wyzwa?? i ryzyk stoj?cych aktualnie przed osobami wdra??aj?cymi projekty - u??atwi planowanie, realizacj? oraz ewaluacj? przedsi?wzi?? ukierunkowanych na rozw??j innowacji.

Wi?cej informacji i rejestracja
http://technologie-relacje-wiedza.pl/

Zapraszamy na fanpage
https://www.facebook.com/technologie.relacje.wiedza