Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Profile technologiczne

Forum Ekspansji Internetu Rzeczy


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, kt??re odb?dzie si? 30 listopada br. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Podczas Forum wyst?pi 30 ekspert??w, kt??rzy podziel? si? praktyczn? wiedz? na temat b??yskawicznie rozwijaj?cych si? technologii w ramach Internetu Rzeczy. Natomiast podczas Gali Forum og??oszeni zostan? zwyci?zcy konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

 

Internet Rzeczy - Internet of things -  IoT to sie? fizycznych przedmiot??w (rzeczy), kt??re dzi?ki wbudowanym czujnikom i dost?powi do internetu potrafi? komunikowa? si? zar??wno z cz??owiekiem, jak i mi?dzy sob?.

Dlaczego warto wzi?? udzia?? w Forum:
?? przekonasz si? czy i w jaki spos??b Internet Rzeczy pomaga w zdobywaniu nowych klient??w i optymalizowaniu koszt??w dzia??alno??ci gospodarczej,
?? uzyskasz praktyczn? wiedz? na temat nowoczesnych technologii i innowacyjnego zarz?dzania biznesem,
?? b?dzie to okazja do spotka?? i networkingu dla tw??rc??w rozwi?za?? IoT oraz w??a??cicieli firm gotowych absorbowa? pomys??y z bran??y.

W programie:
?? wyst?pienia blisko 30 ekspert??w z zakresu nowych technologii i nie tylko,
?? panele dyskusyjne,
?? wystawa rozwi?za?? firm technologicznych z bran??y IoT,
?? Regionalne Forum Innowacji,
?? Gala Forum po???czona z wr?czeniem nagr??d najbardziej innowacyjnym firmom z regionu,
?? inauguracja IoT North Poland Hub.

Dla kogo:
?? jeste?? przedsi?biorc? (bez wzgl?du na bran???), nie lubisz sta? w miejscu i szukasz nowych przewag konkurencyjnych,
?? jeste?? startupem i chcesz spotka? innych tw??rc??w rozwi?za?? IoT,
?? interesujesz si? zagadnieniami IoT i chcesz by? na bie???co z nowoczesnymi technologiami.

Szczeg????owe informacje, program i formularz zg??oszeniowy s? na stronie: www.forumekspansji.pl.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny, obowi?zuj? zapisy.