Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Profile technologiczne

Forum Ekspansji Internetu Rzeczy


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, kt??re odb?dzie si? 30 listopada br. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Podczas Forum wyst?pi 30 ekspert??w, kt??rzy podziel? si? praktyczn? wiedz? na temat b??yskawicznie rozwijaj?cych si? technologii w ramach Internetu Rzeczy. Natomiast podczas Gali Forum og??oszeni zostan? zwyci?zcy konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

 

Internet Rzeczy - Internet of things -  IoT to sie? fizycznych przedmiot??w (rzeczy), kt??re dzi?ki wbudowanym czujnikom i dost?powi do internetu potrafi? komunikowa? si? zar??wno z cz??owiekiem, jak i mi?dzy sob?.

Dlaczego warto wzi?? udzia?? w Forum:
?? przekonasz si? czy i w jaki spos??b Internet Rzeczy pomaga w zdobywaniu nowych klient??w i optymalizowaniu koszt??w dzia??alno??ci gospodarczej,
?? uzyskasz praktyczn? wiedz? na temat nowoczesnych technologii i innowacyjnego zarz?dzania biznesem,
?? b?dzie to okazja do spotka?? i networkingu dla tw??rc??w rozwi?za?? IoT oraz w??a??cicieli firm gotowych absorbowa? pomys??y z bran??y.

W programie:
?? wyst?pienia blisko 30 ekspert??w z zakresu nowych technologii i nie tylko,
?? panele dyskusyjne,
?? wystawa rozwi?za?? firm technologicznych z bran??y IoT,
?? Regionalne Forum Innowacji,
?? Gala Forum po???czona z wr?czeniem nagr??d najbardziej innowacyjnym firmom z regionu,
?? inauguracja IoT North Poland Hub.

Dla kogo:
?? jeste?? przedsi?biorc? (bez wzgl?du na bran???), nie lubisz sta? w miejscu i szukasz nowych przewag konkurencyjnych,
?? jeste?? startupem i chcesz spotka? innych tw??rc??w rozwi?za?? IoT,
?? interesujesz si? zagadnieniami IoT i chcesz by? na bie???co z nowoczesnymi technologiami.

Szczeg????owe informacje, program i formularz zg??oszeniowy s? na stronie: www.forumekspansji.pl.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny, obowi?zuj? zapisy.