Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Forum Ekspansji Internetu Rzeczy


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, kt??re odb?dzie si? 30 listopada br. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Podczas Forum wyst?pi 30 ekspert??w, kt??rzy podziel? si? praktyczn? wiedz? na temat b??yskawicznie rozwijaj?cych si? technologii w ramach Internetu Rzeczy. Natomiast podczas Gali Forum og??oszeni zostan? zwyci?zcy konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

 

Internet Rzeczy - Internet of things -  IoT to sie? fizycznych przedmiot??w (rzeczy), kt??re dzi?ki wbudowanym czujnikom i dost?powi do internetu potrafi? komunikowa? si? zar??wno z cz??owiekiem, jak i mi?dzy sob?.

Dlaczego warto wzi?? udzia?? w Forum:
?? przekonasz si? czy i w jaki spos??b Internet Rzeczy pomaga w zdobywaniu nowych klient??w i optymalizowaniu koszt??w dzia??alno??ci gospodarczej,
?? uzyskasz praktyczn? wiedz? na temat nowoczesnych technologii i innowacyjnego zarz?dzania biznesem,
?? b?dzie to okazja do spotka?? i networkingu dla tw??rc??w rozwi?za?? IoT oraz w??a??cicieli firm gotowych absorbowa? pomys??y z bran??y.

W programie:
?? wyst?pienia blisko 30 ekspert??w z zakresu nowych technologii i nie tylko,
?? panele dyskusyjne,
?? wystawa rozwi?za?? firm technologicznych z bran??y IoT,
?? Regionalne Forum Innowacji,
?? Gala Forum po???czona z wr?czeniem nagr??d najbardziej innowacyjnym firmom z regionu,
?? inauguracja IoT North Poland Hub.

Dla kogo:
?? jeste?? przedsi?biorc? (bez wzgl?du na bran???), nie lubisz sta? w miejscu i szukasz nowych przewag konkurencyjnych,
?? jeste?? startupem i chcesz spotka? innych tw??rc??w rozwi?za?? IoT,
?? interesujesz si? zagadnieniami IoT i chcesz by? na bie???co z nowoczesnymi technologiami.

Szczeg????owe informacje, program i formularz zg??oszeniowy s? na stronie: www.forumekspansji.pl.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny, obowi?zuj? zapisy.