Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Wtorek z eksportem: BREXIT ?? szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu ?? Toru??, 17.10


Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemno??? zaprosi? przedsi?biorc??w sektora M?P do udzia??u w debacie pt. ?BREXIT - szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu", kt??ra jest zaplanowana na 17 pa??dziernika 2017 r. o godz. 10.00 w Toru??skim Parku Technologicznym przy ulicy W??oc??awskiej 167.

Program wydarzenia

Brytyjskie referendum w czerwcu 2016 roku dotycz?ce dalszego cz??onkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej poskutkowa??o wieloma alarmuj?cymi prognozami analityk??w rynkowych w zakresie spadku obrot??w handlowych w Unii Europejskiej, zmniejszenia inwestycji zagranicznych czy ogranicze?? w przep??ywie os??b. Negatywne konsekwencje Brexitu dla polskiego eksportu nie ulegaj? w?tpliwo??ci. Bez w?tpienia Brexit zmieni spos??b relacji biznesowych. Niemniej jednak Wielka Brytania nie b?dzie funkcjonowa? w ca??kowitej izolacji. Wyj??cie UK z Unii Europejskiej nie musi oznacza? ca??kowitego zerwania kontakt??w biznesowych. Rynek brytyjski nadal b?dzie atrakcyjny dla europejskiego eksportu. Ale by taki stan rzeczy utrzyma?, konieczne b?dzie wypracowanie takich relacji z Uni?, kt??re sprawi?, ??e gospodarcze kontakty nadal b?d? si? op??aca? obydwu stronom. O tym, jakie mo??liwe kompromisy uda si? wypracowa? opowiedz? eksperci kolejnego spotkania cyklu: Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym.


Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym

Inicjatywa ta daje niepowtarzaln? okazj? do zapoznania si? z mo??liwo??ciami wkraczania na mi?dzynarodowe rynki, jak r??wnie?? z ofertami gospodarczymi plac??wek wspieraj?cych przedsi?biorc??w w internacjonalizacji.
W roli ekspert??w od rynku brytyjskiego wyst?pi?:
?? Micha?? Dembi??ski, G????wny Doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
?? Bartosz Kozi??ski, Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych, Departament Handlu Zagranicznego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
?? Artur Grygoruk, Dyrektor, Capital Business Links Ltd.


Formu??a Word Caf??
Spotkanie odb?dzie si? w ciekawej konwencji World Caf??, kt??ra po wprowadzeniu merytorycznym do tematyki, przewiduje dyskusje przy 5 tematycznych stolikach, gdzie w kameralnym gronie przedsi?biorc??w omawiane b?d? tre??ci dotycz?ce nast?puj?cych zagadnie??:
?? wyzwa?? dla dotychczasowych eksporter??w - bran??e perspektywiczne, prawo i przepisy celne, relacje biznesowe z potencjalnymi kontrahentami (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)
?? rejestracji dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii - aspekty prawne, podatkowe (Capital Business Links Ltd.)
?? ofert rz?du brytyjskiego dla zagranicznych inwestor??w (Ambasada Brytyjska w Warszawie)
?? finansowania dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii (Bank Zachodni WBK)
?? wsparcia internacjonalizacji M?P przez sie? EEN (O??rodek Enterprise Europe Toru??)

Udzia?? w spotkaniu jest BEZP?ATNY. Liczba miejsc ograniczona (preferowane s? przedsi?biorstwa z sektora M?P).
Aby wzi?? udzia?? w spotkaniu nale??y wype??ni? FORMULARZ ZG?OSZENIOWY.

Szczeg????owych informacji udziela:
Damian Wielewski
tel.: 56 699 54 81
damian.wielewski@tarr.org.pl