Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Wtorek z eksportem: BREXIT ?? szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu ?? Toru??, 17.10


Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemno??? zaprosi? przedsi?biorc??w sektora M?P do udzia??u w debacie pt. ?BREXIT - szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu", kt??ra jest zaplanowana na 17 pa??dziernika 2017 r. o godz. 10.00 w Toru??skim Parku Technologicznym przy ulicy W??oc??awskiej 167.

Program wydarzenia

Brytyjskie referendum w czerwcu 2016 roku dotycz?ce dalszego cz??onkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej poskutkowa??o wieloma alarmuj?cymi prognozami analityk??w rynkowych w zakresie spadku obrot??w handlowych w Unii Europejskiej, zmniejszenia inwestycji zagranicznych czy ogranicze?? w przep??ywie os??b. Negatywne konsekwencje Brexitu dla polskiego eksportu nie ulegaj? w?tpliwo??ci. Bez w?tpienia Brexit zmieni spos??b relacji biznesowych. Niemniej jednak Wielka Brytania nie b?dzie funkcjonowa? w ca??kowitej izolacji. Wyj??cie UK z Unii Europejskiej nie musi oznacza? ca??kowitego zerwania kontakt??w biznesowych. Rynek brytyjski nadal b?dzie atrakcyjny dla europejskiego eksportu. Ale by taki stan rzeczy utrzyma?, konieczne b?dzie wypracowanie takich relacji z Uni?, kt??re sprawi?, ??e gospodarcze kontakty nadal b?d? si? op??aca? obydwu stronom. O tym, jakie mo??liwe kompromisy uda si? wypracowa? opowiedz? eksperci kolejnego spotkania cyklu: Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym.


Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym

Inicjatywa ta daje niepowtarzaln? okazj? do zapoznania si? z mo??liwo??ciami wkraczania na mi?dzynarodowe rynki, jak r??wnie?? z ofertami gospodarczymi plac??wek wspieraj?cych przedsi?biorc??w w internacjonalizacji.
W roli ekspert??w od rynku brytyjskiego wyst?pi?:
?? Micha?? Dembi??ski, G????wny Doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
?? Bartosz Kozi??ski, Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych, Departament Handlu Zagranicznego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
?? Artur Grygoruk, Dyrektor, Capital Business Links Ltd.


Formu??a Word Caf??
Spotkanie odb?dzie si? w ciekawej konwencji World Caf??, kt??ra po wprowadzeniu merytorycznym do tematyki, przewiduje dyskusje przy 5 tematycznych stolikach, gdzie w kameralnym gronie przedsi?biorc??w omawiane b?d? tre??ci dotycz?ce nast?puj?cych zagadnie??:
?? wyzwa?? dla dotychczasowych eksporter??w - bran??e perspektywiczne, prawo i przepisy celne, relacje biznesowe z potencjalnymi kontrahentami (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)
?? rejestracji dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii - aspekty prawne, podatkowe (Capital Business Links Ltd.)
?? ofert rz?du brytyjskiego dla zagranicznych inwestor??w (Ambasada Brytyjska w Warszawie)
?? finansowania dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii (Bank Zachodni WBK)
?? wsparcia internacjonalizacji M?P przez sie? EEN (O??rodek Enterprise Europe Toru??)

Udzia?? w spotkaniu jest BEZP?ATNY. Liczba miejsc ograniczona (preferowane s? przedsi?biorstwa z sektora M?P).
Aby wzi?? udzia?? w spotkaniu nale??y wype??ni? FORMULARZ ZG?OSZENIOWY.

Szczeg????owych informacji udziela:
Damian Wielewski
tel.: 56 699 54 81
damian.wielewski@tarr.org.pl