Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Wspieramy MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu nowych rynków

Wtorek z eksportem: BREXIT ?? szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu ?? Toru??, 17.10


Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemno??? zaprosi? przedsi?biorc??w sektora M?P do udzia??u w debacie pt. ?BREXIT - szanse i zagro??enia dla polskiego eksportu", kt??ra jest zaplanowana na 17 pa??dziernika 2017 r. o godz. 10.00 w Toru??skim Parku Technologicznym przy ulicy W??oc??awskiej 167.

Program wydarzenia

Brytyjskie referendum w czerwcu 2016 roku dotycz?ce dalszego cz??onkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej poskutkowa??o wieloma alarmuj?cymi prognozami analityk??w rynkowych w zakresie spadku obrot??w handlowych w Unii Europejskiej, zmniejszenia inwestycji zagranicznych czy ogranicze?? w przep??ywie os??b. Negatywne konsekwencje Brexitu dla polskiego eksportu nie ulegaj? w?tpliwo??ci. Bez w?tpienia Brexit zmieni spos??b relacji biznesowych. Niemniej jednak Wielka Brytania nie b?dzie funkcjonowa? w ca??kowitej izolacji. Wyj??cie UK z Unii Europejskiej nie musi oznacza? ca??kowitego zerwania kontakt??w biznesowych. Rynek brytyjski nadal b?dzie atrakcyjny dla europejskiego eksportu. Ale by taki stan rzeczy utrzyma?, konieczne b?dzie wypracowanie takich relacji z Uni?, kt??re sprawi?, ??e gospodarcze kontakty nadal b?d? si? op??aca? obydwu stronom. O tym, jakie mo??liwe kompromisy uda si? wypracowa? opowiedz? eksperci kolejnego spotkania cyklu: Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym.


Wtorki z Eksportem w Toru??skim Parku Technologicznym

Inicjatywa ta daje niepowtarzaln? okazj? do zapoznania si? z mo??liwo??ciami wkraczania na mi?dzynarodowe rynki, jak r??wnie?? z ofertami gospodarczymi plac??wek wspieraj?cych przedsi?biorc??w w internacjonalizacji.
W roli ekspert??w od rynku brytyjskiego wyst?pi?:
?? Micha?? Dembi??ski, G????wny Doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
?? Bartosz Kozi??ski, Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych, Departament Handlu Zagranicznego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
?? Artur Grygoruk, Dyrektor, Capital Business Links Ltd.


Formu??a Word Caf??
Spotkanie odb?dzie si? w ciekawej konwencji World Caf??, kt??ra po wprowadzeniu merytorycznym do tematyki, przewiduje dyskusje przy 5 tematycznych stolikach, gdzie w kameralnym gronie przedsi?biorc??w omawiane b?d? tre??ci dotycz?ce nast?puj?cych zagadnie??:
?? wyzwa?? dla dotychczasowych eksporter??w - bran??e perspektywiczne, prawo i przepisy celne, relacje biznesowe z potencjalnymi kontrahentami (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)
?? rejestracji dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii - aspekty prawne, podatkowe (Capital Business Links Ltd.)
?? ofert rz?du brytyjskiego dla zagranicznych inwestor??w (Ambasada Brytyjska w Warszawie)
?? finansowania dzia??alno??ci gospodarczej w Wielkiej Brytanii (Bank Zachodni WBK)
?? wsparcia internacjonalizacji M?P przez sie? EEN (O??rodek Enterprise Europe Toru??)

Udzia?? w spotkaniu jest BEZP?ATNY. Liczba miejsc ograniczona (preferowane s? przedsi?biorstwa z sektora M?P).
Aby wzi?? udzia?? w spotkaniu nale??y wype??ni? FORMULARZ ZG?OSZENIOWY.

Szczeg????owych informacji udziela:
Damian Wielewski
tel.: 56 699 54 81
damian.wielewski@tarr.org.pl