Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja gospodarcza dla firm z sektora technologicznego, 16-20 pa??dziernika 2017 r, Seul (Korea Po??udniowa)


Zapraszamy polskich przedsi?biorc??w z szeroko rozumianego sektora technologicznego do udzia??u w misji biznesowej do Republiki Korei - w komponencie gospodarczym wizyty wiceministra spraw zagranicznych RP w Seulu. Wizyta ma na celu wsparcie w rozpoznaniu potrzeb rynku korea??skiego i dotarciu do podmiot??w korea??skich zainteresowanych innowacyjnymi rozwi?zaniami opracowanymi przez polskie sp????ki.

 

G????wny nacisk po??o??ony zostanie na organizacj? indywidualnych spotka?? dla polskich sp????ek z partnerami korea??skimi (przede wszystkim przedstawiciele korea??skich korporacji i cz???ci administracji pa??stwowej odpowiedzialnej za pozyskiwanie technologii z zagranicy). Ponadto, planowane jest zorganizowanie seminarium prezentuj?cego wybrane polskie technologie (np. FinTech, VR, connected health, AI, machine learning, big data, gaming).

Zg??oszenia do udzia??u zawieraj?ce nazw? Pa??stwa sp????ki oraz kr??tki opis dzia??alno??ci, kt??r? prowadzi (w j?zyku angielskim) nale??y przes??a? do 29 wrze??nia 2017 r. (pi?tek) na adres: przemyslaw.bobak@msz.gov.pl


Ostateczna decyzja w sprawie organizacji misji podj?ta zostanie do 4 pa??dziernika 2017 r. na podstawie liczby zg??osze?? od polskich firm.