Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

EUROPEJSKIE SPOTKANIE BROKERSKIE w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, kt??re odb?dzie si? w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Cele spotkania:

  • stworzenie mo??liwo??ci budowy konsorcj??w dla wniosk??w projektowych do konkurs??w H2020 w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, przede wszystkim z Niemiec, wielkiej Brytanii i Polski
  • wzmocnienie sieci kontakt??w mi?dzynarodowych i mi?dzysektorowych pomi?dzy nauk? i biznesem, dla os??b zainteresowanych badaniami w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w
  • zwi?kszanie prawdopodobie??stwa sukcesu wnioskodawc??w dzi?ki bezpo??rednim kontaktom z przedstawicielami KE, koordynatorom realizuj?cym projekty oraz ekspertami oceniaj?cymi w konkursach NMBP

 

Wi?cej informacji i rejestracja: https://www.b2match.eu/nmp2017