Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

EUROPEJSKIE SPOTKANIE BROKERSKIE w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, kt??re odb?dzie si? w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Cele spotkania:

  • stworzenie mo??liwo??ci budowy konsorcj??w dla wniosk??w projektowych do konkurs??w H2020 w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, przede wszystkim z Niemiec, wielkiej Brytanii i Polski
  • wzmocnienie sieci kontakt??w mi?dzynarodowych i mi?dzysektorowych pomi?dzy nauk? i biznesem, dla os??b zainteresowanych badaniami w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w
  • zwi?kszanie prawdopodobie??stwa sukcesu wnioskodawc??w dzi?ki bezpo??rednim kontaktom z przedstawicielami KE, koordynatorom realizuj?cym projekty oraz ekspertami oceniaj?cymi w konkursach NMBP

 

Wi?cej informacji i rejestracja: https://www.b2match.eu/nmp2017