Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

EUROPEJSKIE SPOTKANIE BROKERSKIE w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, kt??re odb?dzie si? w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Cele spotkania:

  • stworzenie mo??liwo??ci budowy konsorcj??w dla wniosk??w projektowych do konkurs??w H2020 w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w, przede wszystkim z Niemiec, wielkiej Brytanii i Polski
  • wzmocnienie sieci kontakt??w mi?dzynarodowych i mi?dzysektorowych pomi?dzy nauk? i biznesem, dla os??b zainteresowanych badaniami w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materia????w
  • zwi?kszanie prawdopodobie??stwa sukcesu wnioskodawc??w dzi?ki bezpo??rednim kontaktom z przedstawicielami KE, koordynatorom realizuj?cym projekty oraz ekspertami oceniaj?cymi w konkursach NMBP

 

Wi?cej informacji i rejestracja: https://www.b2match.eu/nmp2017