Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Seminarium z sesj? pitchingow? dla firm z sektora IT/ICT, 5 pa??dziernika 2017 r., Londyn


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci we wsp????pracy z Wydzia??em Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszaj? firmy z sektor??w IT/ICT do udzia??u w seminarium po???czonym z sesj? pitchingow?, kt??re odb?dzie si? 5 pa??dziernika 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zg??oszenia przyjmowane b?d? do 11 sierpnia br.


Spotkanie organizowane jest przez przedstawicieli sekcji handlowych Ambasad kraj??w Grupy Wyszehradzkiej, kt??rzy podj?li inicjatyw? zorganizowania takiego wydarzenia, w celu promowania sektor??w IT/ICT (z podzia??em na cztery obszary: FinTech, LifeScience, IoT i ICT) z pi?ciu kraj??w.

W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja firm z W?gier, Czech, S??owacji, Polski oraz z Austrii. G????wnym punktem programu b?d? indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z ka??dego kraju przed gronem potencjalnych inwestor??w i przedstawicieli sektora finans??w, akcelerator??w, zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy.

Kryteria naboru firm:

  • dzia??aj?ce ju?? na rynku m??ode firmy reprezentuj?ce jedn? z powy??szych kategorii, oferuj?ce unikalne produkty/us??ugi z du??ym potencja??em odniesienia sukcesu na rynku mi?dzynarodowym,
  • szukaj?ce/zainteresowane oddaniem cz???ci udzia????w potencjalnemu inwestorowi
  • firmy powinny oferowa? ju?? sw??j produkt/us??ugi klientom na rynku, nawet nieodp??atnie
  • firmy powinny mie? jasno sformu??owane, wykonalne komercyjnie i finansowo pomys??y/plany rozwoju produktu/us??ug/biznesu oraz wiedz? na temat swoich potrzeb finansowych wymaganych do ich realizacji
  • firmy powinny posiada? w??asn? stron? internetow? i inne materia??y/analizy itp. w j?zyku angielskim oraz dokona? kr??tkiej prezentacji (ok. 5min) podczas seminarium.

Udzia?? w seminarium jest nieodp??atny. Ka??dy uczestnik pokrywa we w??asnym zakresie jedynie koszty zwi?zane z logistyk? (transport, zakwaterowanie, wy??ywienie na miejscu).

Wi?cej informacji i formularze: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/seminarium-z-sesja-pitchingowa-dla-firm-z-sektora-itict-5-pazdziernika-2017-r-londyn.html