Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Mi?dzynarodowa Gie??da Kooperacyjna podczas Targ??w DRONETECH


Enterprise Europe Network zaprasza producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w zajmuj?cych si? tematyk? dron??w do udzia??u w Mi?dzynarodowej Gie??dzie Kooperacyjnej, towarzysz?cej II edycji Targ??w DRONETECH , kt??ra odb?dzie si? w dniach 5-6 pa??dziernika 2017 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Toruniu.


Gie??da Kooperacyjna (spotkania B2B) daje mo??liwo??? zaprezentowania swojej oferty produktowej, technologicznej b?d?? badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu cz?sto owocuj? nawi?zaniem d??ugotrwa??ej wsp????pracy o charakterze mi?dzynarodowym.

DroneTech 2nd World Meeting - to ju?? drugie w Toruniu, mi?dzynarodowe wydarzenie, kt??re ???czy naukowc??w, biznesmen??w - pasjonat??w nowoczesnych technologii bezza??ogowych. W programie, opr??cz wystawy firm mi?dzynarodowych, odnale??? mo??na konferencj? ekspert??w w dziedzinie technologii, prawa i bezpiecze??stwa oraz socjologii. Szczeg??ln? pozycj? zajmuje DRONETECH RACE CUP - wy??cigi dron??w, w kt??rych zsynchronizowana wsp????praca cz??owieka i maszyny dostarcza niezwyk??ych emocji.

W celu zapisania si? na Gie??d? Kooperacyjn? nale??y do dnia 24.09.2016 r. zarejestrowa? firm? za po??rednictwem systemu: https://dronetech.b2match.io

W procesie rejestracji, po utworzeniu konta firmowego, nale??y zalogowa? si? do systemu za po??rednictwem linka otrzymanego na podany wcze??niej adres mailowy. Po zalogowaniu nale??y uzupe??ni? profil firmowy o propozycj? wsp????pracy w zakresie oferty produktu, us??ugi, projektu badawczego, inwestycji czy zapotrzebowania na konkretny rodzaj porozumienia.

Proces rejestracji odbywa si? w j?zyku angielskim.

Wi?cej informacji: http://www.een.tarr.org.pl/