Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

MiningWorld Central Asia 2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci serdecznie zaprasza do udzia??u w Mi?dzynarodowych Targach G??rniczych "MiningWorld Central Asia" (pe??na nazwa: Central Asian International Mining Exploration & Mining Equipment Exhibition), kt??re odb?d? si? w dniach 20-22 wrze??nia 2017 r., w A??maty w Kazachstanie.

Targi ?MiningWorld Central Asia" to najwi?ksza i najbardziej uznana w Kazachstanie i Azji ?rodkowej mi?dzynarodowa wystawa g??rnictwa i kompleksu hutniczego. W trakcie imprezy targowej prezentowane b?d? nast?puj?ce tematy/bran??e:

  • g??rnictwo i wydobycie minera????w
  • g??rnictwo odkrywkowe
  • przetw??rstwo minera????w i metali
  • wytapianie i rafinacja
  • magazynowanie materia????w sypkich
  • otoczenie g??rnicze
  • us??ugi zwi?zane z g??rnictwem

Organizacja polskiego stoiska na ww. targach jest elementem realizowanego przez PARP programu promocji gospodarczej polskiego udzia??u w Wystawie Astana EXPO 2017.

Firmy zainteresowane promocj? swojej oferty na polskim stoisku maj? mo??liwo???:

  • prezentacji materia????w informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, itp.),
  • wy??wietlania materia????w audio-wizualnych z ofert? firmy na dost?pnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • skorzystania ze strefy b2b, w celu organizacji spotka?? i prezentacji dla potencjalnych partner??w biznesowych.

Udzia?? w targach na stoisku polskim jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty podr????y i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Wi?cej informacji: wojciech_chatys@parp.gov.pl