Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

MiningWorld Central Asia 2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci serdecznie zaprasza do udzia??u w Mi?dzynarodowych Targach G??rniczych "MiningWorld Central Asia" (pe??na nazwa: Central Asian International Mining Exploration & Mining Equipment Exhibition), kt??re odb?d? si? w dniach 20-22 wrze??nia 2017 r., w A??maty w Kazachstanie.

Targi ?MiningWorld Central Asia" to najwi?ksza i najbardziej uznana w Kazachstanie i Azji ?rodkowej mi?dzynarodowa wystawa g??rnictwa i kompleksu hutniczego. W trakcie imprezy targowej prezentowane b?d? nast?puj?ce tematy/bran??e:

  • g??rnictwo i wydobycie minera????w
  • g??rnictwo odkrywkowe
  • przetw??rstwo minera????w i metali
  • wytapianie i rafinacja
  • magazynowanie materia????w sypkich
  • otoczenie g??rnicze
  • us??ugi zwi?zane z g??rnictwem

Organizacja polskiego stoiska na ww. targach jest elementem realizowanego przez PARP programu promocji gospodarczej polskiego udzia??u w Wystawie Astana EXPO 2017.

Firmy zainteresowane promocj? swojej oferty na polskim stoisku maj? mo??liwo???:

  • prezentacji materia????w informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, itp.),
  • wy??wietlania materia????w audio-wizualnych z ofert? firmy na dost?pnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • skorzystania ze strefy b2b, w celu organizacji spotka?? i prezentacji dla potencjalnych partner??w biznesowych.

Udzia?? w targach na stoisku polskim jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty podr????y i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Wi?cej informacji: wojciech_chatys@parp.gov.pl