Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania kooperacyjne RENEXPO 2017 Warszawa


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego wraz z Podlask? Fundacj? Rozwoju Regionalnego zapraszaj? do udzia??u w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 25-26 pa??dziernika 2016 r. w Warszawie. Spotkania odb?d? si? w trakcie Mi?dzynarodowych Targ??w Energii Odnawialnej i Efektywno??ci Energetycznej RENEXPO? Poland.

 

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2017 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w i instytucji chc?cych w ??atwy i szybki spos??b nawi?za? wsp????prac? z partnerami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

Rejestracja na spotkania odbywa si? za po??rednictwem strony internetowej https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2017 do 24 pa??dziernika.

J?zykiem spotka?? jest j?zyk angielski.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty dojazdu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Ulotka