Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Polsko - Kazachsta??skie Forum Gospodarcze, 6 wrze??nia 2017, Astana, Kazachstan


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, we wsp????pracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajow? Izb? Gospodarcz? zapraszaj? do udzia??u w Polsko-Kazachsta??skim Forum Gospodarczym, stanowi?cym element udzia??u Polski w Mi?dzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Forum Gospodarcze zorganizowane zostanie w dniu 6 wrze??nia 2017 r. w Astanie (Kazachstan).

 

Forum odb?dzie si? z udzia??em najwa??niejszych przedstawicieli w??adz pa??stwowych, w dniu
6 wrze??nia 2017 r., w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecno??ci Polski w Mi?dzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Do udzia??u w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsi?biorc??w, w szczeg??lno??ci reprezentuj?cych nast?puj?ce bran??e:

?? odnawialne ??r??d??a energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie zwi?zane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpad??w pochodzenia zwierz?cego i ro??linnego),
?? energetyka tradycyjna i przysz??o??? technologii wytwarzania energii z w?gla,
?? nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urz?dzenia g??rnicze,
?? czyste technologie w?glowe,
?? klastry energetyczne,
?? budownictwo i rewitalizacja teren??w poprzemys??owych,
?? digitalizacja rynku energii;

oraz inne sektory, nie wpisuj?ce si? bezpo??rednio w tematyk? Astana EXPO 2017, m.in.:
?? spo??ywczy,
?? maszyn rolniczych,
?? chemiczny,
?? farmaceutyczny.

Do udzia??u w Forum zaproszeni s? tak??e przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz innych organizacji W ramach Forum zorganizowane zostan? panele dyskusyjne oraz sesje spotka?? B2B dla firm polskich i kazachsta??skich.

Program wydarzenia

Rejestracji na wydarzenie mo??na dokonywa? za po??rednictwem formularza rejestracyjnego

Wi?cej informacji: https://expo.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/forum/o-forum