Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Polsko - Kazachsta??skie Forum Gospodarcze, 6 wrze??nia 2017, Astana, Kazachstan


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, we wsp????pracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajow? Izb? Gospodarcz? zapraszaj? do udzia??u w Polsko-Kazachsta??skim Forum Gospodarczym, stanowi?cym element udzia??u Polski w Mi?dzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Forum Gospodarcze zorganizowane zostanie w dniu 6 wrze??nia 2017 r. w Astanie (Kazachstan).

 

Forum odb?dzie si? z udzia??em najwa??niejszych przedstawicieli w??adz pa??stwowych, w dniu
6 wrze??nia 2017 r., w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecno??ci Polski w Mi?dzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Do udzia??u w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsi?biorc??w, w szczeg??lno??ci reprezentuj?cych nast?puj?ce bran??e:

?? odnawialne ??r??d??a energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie zwi?zane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpad??w pochodzenia zwierz?cego i ro??linnego),
?? energetyka tradycyjna i przysz??o??? technologii wytwarzania energii z w?gla,
?? nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urz?dzenia g??rnicze,
?? czyste technologie w?glowe,
?? klastry energetyczne,
?? budownictwo i rewitalizacja teren??w poprzemys??owych,
?? digitalizacja rynku energii;

oraz inne sektory, nie wpisuj?ce si? bezpo??rednio w tematyk? Astana EXPO 2017, m.in.:
?? spo??ywczy,
?? maszyn rolniczych,
?? chemiczny,
?? farmaceutyczny.

Do udzia??u w Forum zaproszeni s? tak??e przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz innych organizacji W ramach Forum zorganizowane zostan? panele dyskusyjne oraz sesje spotka?? B2B dla firm polskich i kazachsta??skich.

Program wydarzenia

Rejestracji na wydarzenie mo??na dokonywa? za po??rednictwem formularza rejestracyjnego

Wi?cej informacji: https://expo.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/forum/o-forum