Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

POIR 2.3.2 Bony na innowacje


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci og??osi??a konkurs na dofinansowanie projekt??w w ramach dzia??ania 2.3 ?Proinnowacyjne us??ugi dla przedsi?biorstw" poddzia??ania 2.3.2 ?Bony na innowacje dla M?P". Wniosek o dofinansowanie projektu nale??y z??o??y? w terminie od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

 

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nab??r wniosk??w w okresie dwumiesi?cznym, a nast?pnie ich ocen? oraz opublikowanie listy ocenionych projekt??w zawieraj?c? przyznane oceny z wyr????nieniem projekt??w wybranych do dofinansowania. O dofinansowanie w ramach konkursu mog? ubiega? si? wy???cznie mikro, mali lub ??redni przedsi?biorcy.

W ramach Poddzia??ania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizacj? projekt??w obejmuj?cych zakup od wykonawcy us??ugi polegaj?cej na opracowaniu nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mog? dodatkowo obejmowa? zakup od wykonawcy us??ugi dotycz?cej innowacji nietechnologicznej, je??li us??uga ta dotyczy opracowania dla M?P nowego lub znacz?co ulepszonego wyrobu, us??ugi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o kt??rych mowa w zdaniu poprzednim. Us??uga dotycz?ca innowacji nietechnologicznej nie mo??e przekroczy? 15% ca??kowitej kwoty koszt??w kwalifikowalnych projektu.

Wykonawc? opracowania wyrobu, us??ugi, technologii, projektu wzorniczego mog? by? jednostki naukowe.

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r