Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Aktualności

Otwarcie konkursu M-ERA.NET


15 marca 2017 r. otwarto kolejny nab??r wniosk??w w mi?dzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu mo??liwe jest finansowanie bada?? obejmuj?cych zagadnienia z zakresu technologii materia??owych.
Termin sk??adania wniosk??w wst?pnych up??ywa 14 czerwca 2016 r. godz. 12:00. Po zakwalifikowaniu si? do drugiego etapu konkursu nale??y z??o??y? wsp??lny pe??ny wniosek w j?zyku angielskim do 10 listopada 2016 r.

W ramach wsp??lnych konkurs??w ERA-NET projekty badawcze s? finansowane ze ??rodk??w wniesionych przez kraje w nim uczestnicz?ce. Udzia?? polskiego podmiotu w projekcie mi?dzynarodowym, wy??onionym do finansowania w konkursie, jest dofinansowany przez NCBR ze ??rodk??w bud??etu krajowego. Na dofinansowanie udzia??u polskich podmiot??w w projektach wy??onionych w ramach konkursu NCBR przeznaczy??o bud??et w wysoko??ci 1 000 000 euro.

Wnioski o dofinansowanie projekt??w badawczych mog? sk??ada? polscy przedsi?biorcy oraz konsorcja naukowe, w sk??ad kt??rych wchodz? jednostki naukowe wy???cznie we wsp????pracy z polskimi przedsi?biorcami.

Zakres konkursu:

?? Integrated computational materials engineering (ICME)
?? Innovative surfaces, coatings and interfaces
?? High performance synthetic and biobased composites
?? Functional materials
?? Interfaces between materials and biological hosts for health applications
?? Materials for additive manufacturing

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie sk??adane s? wnioski wst?pne przez koordynatora projektu w imieniu mi?dzynarodowego konsorcjum. Na tym etapie nast?puje weryfikacja mo??liwo??ci ubiegania si? o dofinansowanie projektu partner??w przez organizacje w??a??ciwe dla ich kraju.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostan? projekty na ???czn? wnioskowan? kwot? dofinansowania mniejsz? od 300% bud??etu krajowego. W tym celu wnioski wst?pne poddane zostan? ocenie merytorycznej ekspert??w wy??onionych z bazy Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju. W drugim etapie wnioski pe??ne z??o??one w elektronicznym systemie poddane zostan? ocenie mi?dzynarodowego panelu ekspert??w.

Strona konkursu: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017

Informacje w j?zyku polskim i materia??y do pobrania: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/m-eranet-2/konkurs-2016/art,4121,m-era-net-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html