Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

ERA-MIN 2 - Otwarcie naboru wniosk??w w 1 konkursie


Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju informuje, ??e 1 lutego 2017 otwarto nab??r wniosk??w w ramach mi?dzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2 (ERA-MIN 2 Joint Call 2017 - ?Surowce dla zr??wnowa??onego rozwoju i gospodarki cyrkularnej").

Konkurs skupia si? na finansowaniu bada?? obejmuj?cych zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowc??w.

Zakres konkursu (NCBR b?dzie finansowa??o projekty wy???cznie w zakresie temat??w 1-4)

1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
- New business models,
- Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
- Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

Kraje/partnerzy bior?cy udzia?? w konkursie:
Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, W??ochy, Polska, Portugalia, Rumunia, S??owenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Turcja.

Konsorcjum realizuj?ce projekt z udzia??em Polski musi zawiera? co najmniej jedno polskie przedsi?biorstwo (z deklarowanym bud??etem i udzia??em w realizacji zada??), aby kwalifikowa? si? do finansowania.

Data otwarcia naboru wniosk??w - 01.02.2017
Data zamkni?cia naboru wniosk??w - 05.05.2017

Nab??r wniosk??w mi?dzynarodowych odbywa si? poprzez system elektroniczny dost?pny na stronie http://www.submission-era-min.eu/
Wnioskodawcy, kt??rych wniosek znajdzie si? na mi?dzynarodowej li??cie projekt??w rekomendowanych do finansowania, zostan? poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostan? zaopiniowane pod k?tem zasadno??ci wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie b?dzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotow? opini?, Dyrektor Centrum podejmuje decyzj? o wysoko??ci dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udzia??u polskich podmiot??w w projektach wy??onionych w ramach konkursu NCBR przeznaczy??o bud??et w wysoko??ci 500 000 euro.

Wi?cej informacji:

Strona NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html