Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Seminarium szkoleniowe EEN - 9 grudnia 2016 r.


Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego zaprasza na seminarium szkoleniowe: ?Poszukiwanie rozwoju przedsi?biorstw na rynkach mi?dzynarodowych oraz ??r??d??a finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych?, kt??re odb?dzie si? dnia 9 grudnia 2016 r. (pi?tek) w sali konferencyjnej Pracowni z Oknem na ?wiat, ul. Juliana Bruna 32, 02-594 Warszawa. Wst?p wolny.


Program seminarium:

10.30 - 12.00
Rejestracja uczestnik??w - networking

12.00 - 12.15
Otwarcie spotkania
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

12.15 - 13.00
Startup - szanse i zagro??enia - prawdziwa historia
Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

13.00 - 13.30
Enterprise Europe Network - Nowy Sprzymierzeniec przedsi?biorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i promocji na rynkach mi?dzynarodowych
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

13.30 - 14.00
Innowacyjno??? i poszukiwanie innowacji w bie???cej dzia??alno??ci przedsi?biorstw - Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

14.00 - 14.40
Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

14.40 - 16.00
Konsultacje indywidualne - networking

16.00
Zako??czenie spotkania


Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.
W przypadku dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22/022 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl