Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkaniach Kooperacyjne RENEXPO 2016 Warszawa


O??rodek Enterprise Europe Network przy IMBiGS wraz z partnerami zaprasza do udzia??u w 6. Spotkaniach Kooperacyjnych RENEXPO 2016 organizowanych w dniach 19-20 pa??dziernika 2016 roku w Warszawie. Ta cykliczna impreza z roku na rok gromadzi coraz wi?cej uczestnik??w, kt??rzy chc? w jednym miejscu i czasie odby? rozmowy biznesowe z wieloma potencjalnymi partnerami. Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 dedykowane s? przede wszystkim dla przedsi?biorc??w i instytucji z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

 

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w i instytucji chc?cych w ??atwy i szybki spos??b nawi?za? wsp????prac? z partnerami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem. Pomimo ??e rozmowy s? kr??tkie - trwaj? 30 minut - daj? szans? na przedstawienie profilu dzia??alno??ci firmy oraz zapoznanie si? z ofert? potencjalnego partnera. Co najwa??niejsze, mo??liwe jest wcze??niejsze um??wienie spotka??, a dzi?ki temu w??a??ciwe przygotowanie si? do poszczeg??lnych rozm??w.

Warunki udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
1. Rejestracja profilu kooperacyjnego na stronie www.b2match.eu/renexpo-pl-2016
2. Wyb??r partner??w do spotka?? biznesowych.
3. Akceptacja lub odrzucenie zaprosze?? do spotka??.
4. Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej RENEXPO 2016.


Korzy??ci z udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
?? mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w do wsp????pracy,
?? zapoznanie si? z nowymi trendami i technologiami w bran??y,
?? znalezienie nowych rozwi?za?? dla swoich pomys????w i projekt??w,
?? wymiana informacji na poziomie mi?dzynarodowym,
?? znalezienie partner??w do wsp??lnych projekt??w.


Rejestracja na spotkania odbywa si? za po??rednictwem strony internetowej www.b2match.eu/renexpo-pl-2016

Wi?cej informacji:

Enterprise Europe Network Central Poland
e-mail: een@imbigs.pl
Tel. (+48 22) 847 53 68