Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkaniach Kooperacyjne RENEXPO 2016 Warszawa


O??rodek Enterprise Europe Network przy IMBiGS wraz z partnerami zaprasza do udzia??u w 6. Spotkaniach Kooperacyjnych RENEXPO 2016 organizowanych w dniach 19-20 pa??dziernika 2016 roku w Warszawie. Ta cykliczna impreza z roku na rok gromadzi coraz wi?cej uczestnik??w, kt??rzy chc? w jednym miejscu i czasie odby? rozmowy biznesowe z wieloma potencjalnymi partnerami. Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 dedykowane s? przede wszystkim dla przedsi?biorc??w i instytucji z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

 

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w i instytucji chc?cych w ??atwy i szybki spos??b nawi?za? wsp????prac? z partnerami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem. Pomimo ??e rozmowy s? kr??tkie - trwaj? 30 minut - daj? szans? na przedstawienie profilu dzia??alno??ci firmy oraz zapoznanie si? z ofert? potencjalnego partnera. Co najwa??niejsze, mo??liwe jest wcze??niejsze um??wienie spotka??, a dzi?ki temu w??a??ciwe przygotowanie si? do poszczeg??lnych rozm??w.

Warunki udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
1. Rejestracja profilu kooperacyjnego na stronie www.b2match.eu/renexpo-pl-2016
2. Wyb??r partner??w do spotka?? biznesowych.
3. Akceptacja lub odrzucenie zaprosze?? do spotka??.
4. Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej RENEXPO 2016.


Korzy??ci z udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
?? mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w do wsp????pracy,
?? zapoznanie si? z nowymi trendami i technologiami w bran??y,
?? znalezienie nowych rozwi?za?? dla swoich pomys????w i projekt??w,
?? wymiana informacji na poziomie mi?dzynarodowym,
?? znalezienie partner??w do wsp??lnych projekt??w.


Rejestracja na spotkania odbywa si? za po??rednictwem strony internetowej www.b2match.eu/renexpo-pl-2016

Wi?cej informacji:

Enterprise Europe Network Central Poland
e-mail: een@imbigs.pl
Tel. (+48 22) 847 53 68