Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowc??w - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials


Program Horyzont 2020 zosta?? podzielony na poszczeg??lne priorytety, jednym z nich s? tzw. wyzwania spo??eczne (29 679 mln Euro). W ramach powy??szego priorytetu Komisja Europejska na proponuje nast?puj?ce dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowc??w (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) pozwol? na zwi?kszenie konkurencyjno??ci Europy, zwi?kszenie bezpiecze??stwa surowcowego i dobrobytu. Z drugiej strony, jest to wyzwanie, kt??re pozwoli gospodarce UE by? bardziej przyjazn? ??rodowisku. Bud??et wynosi 3 081,1 mln euro.


W ramach obszaru zostan? sfinansowane badania i innowacje, kt??re uwzgl?dniaj?:

- rozwi?zania gospodarcze, kt??re pozwol? na optymalizacj? zu??ycia surowc??w, wody oraz maj? niewielki wp??yw na zmiany klimatyczne;
- ochron? i zr??wnowa??one zarz?dzanie surowcami naturalnymi i ekosystemami;
- zr??wnowa??on? dostaw? i zu??ycie surowc??w naturalnych, czyli takie wykorzystanie surowc??w, kt??re odpowiada wymaganiom poziomowi zaludnienia, ale r??wnie?? nie niszczy naturalnych zasob??w i ekosystem??w na ??wiecie.

Szacuje si?, ??e warto??? rynku eko-innowacji wynosi ponad 1 bilion Euro, a warto??? ta ma potroi? si? do roku 2030. Eko-innowacje maj? zatem potencja?? do zwi?kszenia konkurencyjno??ci i poziomu zatrudnienia w Europie.

Badania w zakresie zmian klimatycznych, ??rodowiska i wykorzystania surowc??w, przez swoj? skal? i stopie?? skomplikowania, a tak??e przez to, ??e zagadnienia te maj? charakter mi?dzynarodowy, wymagaj? dzia??a?? w obr?bie UE i poza jej granicami. Redukcja wykorzystania surowc??w oraz wp??ywu technologii na ??rodowisko, przy jednoczesnym zwi?kszaniu konkurencyjno??ci wymaga? b?dzie szeroko zakrojonych zmian spo??ecznych i technologicznych.

Badania i innowacje w tym obszarze obejmowa? b?d?:
- walk? ze zmianami klimatycznymi i przygotowanie do nich ochron? ??rodowiska, zr??wnowa??one wykorzystanie surowc??w, wody itp.
- zapewnienie zr??wnowa??onych dostaw surowc??w (nie energetycznych i nie zwi?zanych z rolnictwem)
- stworzenie wszechstronnych i zr??wnowa??onych system??w obserwacji i zbierania informacji o ??rodowisku.

Bud??et to ponad 13 mld z??otych, i aby w pe??ni go wykorzysta? konieczna jest aktywizacja ca??ego ??rodowiska naukowego, oraz wsp??lne dzia??ania administracji rz?dowej, uczelni i instytut??w badawczych, przedsi?biorc??w, zespo????w naukowych i indywidualnych badaczy. Tylko wsp??lnie mo??na stworzy? skuteczny system zach?t i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym.