Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na GAMESCOM 2016


Enterprise Europe Network zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej kt??ra odb?dzie si? podczas targ??w GAMESCOM 2016 w dniach 17-19 sierpnia 2016 r. w Kolonii w Niemczech.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci we wsp????pracy z WPHI w Kolonii, Instytutem Polskim w Dusseldorfie i Fundacj? Indie Games Polska organizuje polskie stoisko narodowe na Mi?dzynarodowych Targach Gier Komputerowych Gamescom 2016, kt??re odb?d? si? w Kolonii, w Niemczech w dniach od 17 do 21 sierpnia 2016 r.

Wszystkie firmy zainteresowane zaprezentowaniem swoich produkt??w na polskim stoisku prosimy o zapoznanie si? z informacj? na stronie: https://www.facebook.com/events/274527286235523/

Ponadto, jak co roku O??rodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej kt??ra odb?dzie si? podczas targ??w GAMESCOM 2016 w dniach 17-19 sierpnia 2016 r. w Kolonii w Niemczech.


DLA KOGO PRZEZNACZONE S? SPOTKANIA ?

Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y gier wideo, gier komputerowych i aplikacji mobilnych.

JAK TO DZIA?A ?

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?;
Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy.
Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy

UWAGA ! wyboru firm z kt??rymi chcieliby Pa??stwo odby? spotkania podczas gie??dy mog? dokonywa? tylko przedsi?biorcy zarejestrowani na gie??dzie jako deweloperzy, tw??rcy, wydawcy lub inwestorzy (grupa pierwsza). Pozostali zarejestrowani uczestnicy (np. us??ugi powi?zane z grami tj. marketing, audio, jak r??wnie?? inkubatory, parki technologiczne, NGO i instytucje publiczne ) nie mog? samodzielnie dokonywa? wyboru partner??w spotka??, mog? natomiast zosta? zaproszeni do udzia??u w spotkaniach przez firmy wymienione w grupie pierwszej.

W danich 17 - 19 sierpnia 2016 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??.

KOSZTY

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty w zakresie transportu i zakwaterowania na miejscu, a tak??e zakupu bilet??w wej??ciowych na targi.

WA??NE TERMINY

Rejestracja uczestnik??w i profili, a tal??e wyb??r partner??w biznesowych do spotka?? trwa do 10 sierpnia 2016

Spotkania odb?d? si? w dniach 17 - 19 sierpnia 2016

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.

Wi?cej informacji na stronie: https://www.b2match.eu/gamesmatch2016

Wszelkie pytania dotycz?ce udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej prosz? kierowa? na adres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl