Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania brokerskie Business Rendez-Vous Ostrava 2016


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? w Ostrawie, w Czechach, w dniu 25 maja 2016 r.

Spotkania s? adresowane do firm i o??rodk??w badawczych, kt??re poszukuj? nowych partner??w do wsp????pracy biznesowej, B+R, technologicznej oraz do realizacji innowacyjnych projekt??w.
Impreza jest g??ownie przeznaczona dla podmiot??w zwi?zanych z nast?puj?cymi sektorami:
?? In??ynieria
?? Metalurgia
?? ICT
?? Elektronika
?? G??rnictwo
?? Budownictwo

Udzia?? w Spotkaniach Brokerskich jest bezp??atny. Ka??dy uczestnik ma mo??liwo??? odbycia maksymalnie 21 rozm??w (po 20 minut) z potencjalnymi partnerami przysz??ej wsp????pracy. Odb?d? si? tylko spotkania zaakceptowane przez obydwie strony, dzi?ki czemu Pa??stwa czas b?dzie dobrze zainwestowany.

Rejestracja na spotkania biznesowe i dodatkowe informacje: www.b2bharmo.com/RV2016


Wa??ne terminy:

Rejestracja i zg??aszanie profili uczestnik??w do 01 maja 2016r.
Wyb??r partner??w na spotkania: do 15 maja 2016r.
Dwustronne rozmowy w dniu 25 maja 2016r., w godzinach 9:00 - 18:00

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przejazdu, zakwaterowania i pobytu we w??asnym zakresie.
Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.
Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.