Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania brokerskie Business Rendez-Vous Ostrava 2016


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? w Ostrawie, w Czechach, w dniu 25 maja 2016 r.

Spotkania s? adresowane do firm i o??rodk??w badawczych, kt??re poszukuj? nowych partner??w do wsp????pracy biznesowej, B+R, technologicznej oraz do realizacji innowacyjnych projekt??w.
Impreza jest g??ownie przeznaczona dla podmiot??w zwi?zanych z nast?puj?cymi sektorami:
?? In??ynieria
?? Metalurgia
?? ICT
?? Elektronika
?? G??rnictwo
?? Budownictwo

Udzia?? w Spotkaniach Brokerskich jest bezp??atny. Ka??dy uczestnik ma mo??liwo??? odbycia maksymalnie 21 rozm??w (po 20 minut) z potencjalnymi partnerami przysz??ej wsp????pracy. Odb?d? si? tylko spotkania zaakceptowane przez obydwie strony, dzi?ki czemu Pa??stwa czas b?dzie dobrze zainwestowany.

Rejestracja na spotkania biznesowe i dodatkowe informacje: www.b2bharmo.com/RV2016


Wa??ne terminy:

Rejestracja i zg??aszanie profili uczestnik??w do 01 maja 2016r.
Wyb??r partner??w na spotkania: do 15 maja 2016r.
Dwustronne rozmowy w dniu 25 maja 2016r., w godzinach 9:00 - 18:00

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przejazdu, zakwaterowania i pobytu we w??asnym zakresie.
Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.
Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.