Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Spotkania brokerskie Business Rendez-Vous Ostrava 2016


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? w Ostrawie, w Czechach, w dniu 25 maja 2016 r.

Spotkania s? adresowane do firm i o??rodk??w badawczych, kt??re poszukuj? nowych partner??w do wsp????pracy biznesowej, B+R, technologicznej oraz do realizacji innowacyjnych projekt??w.
Impreza jest g??ownie przeznaczona dla podmiot??w zwi?zanych z nast?puj?cymi sektorami:
?? In??ynieria
?? Metalurgia
?? ICT
?? Elektronika
?? G??rnictwo
?? Budownictwo

Udzia?? w Spotkaniach Brokerskich jest bezp??atny. Ka??dy uczestnik ma mo??liwo??? odbycia maksymalnie 21 rozm??w (po 20 minut) z potencjalnymi partnerami przysz??ej wsp????pracy. Odb?d? si? tylko spotkania zaakceptowane przez obydwie strony, dzi?ki czemu Pa??stwa czas b?dzie dobrze zainwestowany.

Rejestracja na spotkania biznesowe i dodatkowe informacje: www.b2bharmo.com/RV2016


Wa??ne terminy:

Rejestracja i zg??aszanie profili uczestnik??w do 01 maja 2016r.
Wyb??r partner??w na spotkania: do 15 maja 2016r.
Dwustronne rozmowy w dniu 25 maja 2016r., w godzinach 9:00 - 18:00

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przejazdu, zakwaterowania i pobytu we w??asnym zakresie.
Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.
Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.